Tuesday, 11 July 2017

Lm Edward Schillebeeckx Thần-thọc-gia toại-nguyện (Bài 23) Thần-học-gia nay xưng thú
Trong bài dẫn nhập cho tập 3 ở sách có nhan đề là: “Kitô-học, Giáo-hội: Câu truyện người-phàm của Thiên-Chúa”, ông có nói: “Hy vọng, tập sách này sẽ có lợi cho nhiều người. Bởi, với tôi, đây là lời xưng thú của một nhà thần-học luôn sáng-suốt với niềm tin đi Đạo vốn có ý-thức về thế đứng của truyền-thống trong Đạo có nền-tảng khiến ta có thể cống-hiến đôi điều cho người đồng-đạo của mình, nam cũng như nữ.” Câu hỏi tôi đặt ra hôm nay, là: nhận-định trên có nghĩa gì, khi ta đang đi dần vào giai-đoạn cuối của buổi  chuyện trò hôm nay?            

Tôi đây, vẫn một trăm phần trăm hoàn-toàn sáng-suốt về những điều mình viết. Cách riêng, tôi vẫn chống-đối loại-hình tin-tưởng của những người luôn phấn-chí, khởi-sắc. Cách đây không lâu, Hồng Y Ratzinger có nói: “Chúng ta cần có loại-hình niềm tin đơn-sơ, chân-chất, hơn là cứ phải suy-tư cho thật nhiều về niềm tin này/khác…”

Thật cũng đúng, khi ta bảo: việc suy-tư/nghĩ-ngợi về niềm tin khi trước chỉ là công-việc của hệ-cấp trên/dưới, ở Giáo-triều thôi! Bằng vào tư-thế của kẻ tin rất mực, tôi càng sáng-suốt kiếm tìm những lập-luận hợp lẽ. Theo cung-cách như thế, tôi thấy mình là kẻ tin rất đầy-đặn trăm phần trăm.                                                                                                                              

Thế đó, không là chuyện ngược-ngạo, như có người từng để tâm chú ý nhiều đến riêng tôi. Là kẻ tin, không có nghĩa bảo rằng: đó phải là người sáng-suốt, có những nhận-định hợp lý lẽ. Tin, là việc xưng-thú hoặc công-nhận của người phàm rất sáng-suốt, có lý lẽ. Sáng-suốt trong tin-tưởng, lúc nào cũng phải khảo-sát, và minh-xác.

Toàn-bộ nền thần-học của tôi là thứ thần-học của một người có niềm tin-tưởng, tức: những gì mà người xưa vẫn diễn-tả bằng La-ngữ, như: “fides quaerens intellectum”. Nói khác đi, thì: đó là niềm tin luôn kiếm/tìm một hiểu/biết. Lý lẽ con người được sử-dụng trăm phần trăm trong địa-hạt tin-tưởng. Nếu ta chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt mà vâng lời hết bụng dạ mình, thì đó vẫn chưa hẳn là động-thái của người Đạo Chúa, hoặc Công-giáo rất mực.

Ai hết mực tin-tưởng vào điều gì, thì điều cần-thiết họ phải là người sáng-suốt, có lý lẽ. Thánh Tôma Akinô là đấng thánh-hiền theo nghĩa sáng-suốt hiểu/biết rất hợp lý. Bởi, ông biết sử-dụng lý lẽ để giáp mặt với niềm tin. Càng ngày ta càng cần đến tính sáng-suốt/hữu lý, trước hết và trên hết mọi sự, hầu có phản-ứng chống-đối học-thuyết triệt-để (*1) đang ngày càng đe-doạ Giáo-hội.

Chú thích: (*1) Đây là trào-lưu phát-xuất ở Hoa-kỳ từ cuối thế-kỷ thứ 19. Phong-trào này, nhân danh việc trung-thành tuyệt-đối và triệt-để với Kinh thánh. Vì thế, nó chống-đối  mọi diễn-giải đặt nền-tảng trên các phương-pháp khoa-học vốn chỉ ưa-chuộng mỗi việc chú-giải bằng miệng, thôi.

Ngày nay, ta lại cũng thấy chủ-thuyết triệt-để hiện-diện ở một số cộng-đoàn tín-hữu Đức Kitô cứ luôn dẫn-dắt ta đi vào chốn tăm-tối mịt-mù. Đây, là loại nguy hiểm lớn lao, rất cả thể do bởi ý-thức của con người nay đã bị chối-bỏ.


Ông đánh giá
sinh-hoạt thần-học của ông
theo cách nào đây?      


Khi xưa, nhiều người từng nói đến các trường-phái thần-học bảo rằng: ở đây hay ở đó, có nhiều đấng bậc thày dạy và nhiều học-trò theo học bộ môn này. Nay, thì chuyện ấy không còn như thế nữa. Bởi lẽ, luôn chỉ có mỗi ý-tưởng là: các trường/lớp như thế nay không còn tồn-tại nữa, rồi. Các tổng-thể to lớn khi xưa từng được con người sử-dụng để tồn-tại suốt nhiều thế-kỷ, nay không còn giống thế. Riêng tôi, tôi không viết cho các thế-hệ kéo dài mãi suốt miên-trường, nhưng có viết là chỉ viết cho các vị đây, là nam hay nữ, sống vào thời buổi hôm nay, tức: những người đang sống trong tình-huống lịch-sử một cách riêng rẽ, khác-biệt.

Lâu nay, tôi vẫn tìm cách giải-đáp các câu hỏi do nhiều vị đưa ra. Thành thử, thần-học của tôi luôn có chi tiết ngày tháng năm sinh rất rõ ràng; tức: đó là thần-học đặt trong bối-cảnh sinh-động của con người, nhưng đồng thời tôi còn muốn đi xa hơn thế nữa.

Đó, là mục-tiêu toàn-cầu tôi luôn nhắm đến, ngõ hầu hài lòng với công việc mình làm; bởi, tôi luôn tìm cách ghi-nhận các vấn-đề về con người, cả nam-nhân cũng như nữ-giới cũng đều thế. Bằng không, đó không là nền thần-học hay-ho, phải lẽ cho lắm, tức: có được nền thần-học thích-hợp lại không phải là sự thích-hợp hời-hợt, rất chóng tàn. Trong khi đó, các thần-học-gia khác, lại sẽ hướng về các thời-đại khác nhau theo ý họ.

Tôi thấy mình cũng toại-nguyện, là bởi vì đã nói lên được đôi điều cho con người hôm nay, cả nam lẫn nữ. Và, có lẽ đó cũng là đôi điều khiến thế-hệ tương-lai rất lấy làm thích-thú, mà theo-dõi. Khi nền thần-học nào đó khả dĩ có thể nuôi dưỡng hoặc đáp-ứng được sự vui thích của thế-hệ mai ngày, thì đó là thần-học lớn sẽ tiếp-tục được truyền-thống học hỏi về Đấng Thần thiêng thánh ái, rất cao-trọng.


Tôi thực sự là
Thần-học-gia toại-nguyện          


Thật khó mà vẽ lên đường ranh chia cắt đời sống tư riêng của mình với đời sống của thần-học-gia. Cả hai, đều đã phát-triển bên trong căn phòng nhỏ ở nhà Albertinum và ở Đại-học Nijmegen, là những nơi tôi rất vui khi duy-trì cuộc sống của mình đến hơn 30 năm trời.

Xưa nay, vẫn có hai bản văn Kinh thánh từng gìn-giữ tôi và nay vẫn còn giữ-gìn tôi luôn mãi để sinh-tồn, là câu nói của thánh Phêrô dạo trước vẫn bảo, rằng:

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn
về niềm hy vọng của anh em.”
(1 P3: 15b)

Và, cả câu nói của thánh Phaolô tông-đồ khi ông đề cập đến công việc của Thần Linh rất thánh, như sau:

            Anh em đừng dập tắt Thần Khí.
Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.
Hãy cân nhắc mọi sự:
điều gì tốt thì giữ;
còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào
thì lánh cho xa.”
(1 Thessalônikê 5: 19-22)


Chính Thần Linh rất thánh đã nói lên rất nhiều điều cho ta ngang qua hai bản văn ấy. Mặt khác, lâu nay tôi hằng toan-tính định-hướng chính mình vào chiều-hướng không định sẵn, trong đó có Thần Linh Chúa đang hít thở. Và, cũng một Thần Linh đã mặc lấy cho công-tác tư-duy thần-học của tôi một đặc-thù hy-vọng vốn giải-thoát và dựng xây luôn mãi. Đặc-trưng đây, vốn có từ những gì mà các độc-giả của tôi vẫn luôn cho tôi biết, bằng lời lẽ hoặc thư từ bảo rằng những điều đó đã vực dậy cuộc sống rất vui thích của nhiều người.

Ngoài ra, Thần Khí rất thánh là nguồn đặc-trưng không cạn-kiệt, dành cho các bài viết của tôi; và cũng là động-thái then-chốt chảy suốt hơn 30 năm trời, mãi đến hôm nay vẫn giúp tôi nhận nhiều thư-từ, trong đó các tín-hữu còn định-danh tôi bằng những hình-dung-từ đến khiếp-đảm như “sự dữ hiện hình nơi xương thịt và máu huyết” hoặc như: “loài sói dữ đội lốt chiên”, hoặc: “Tay đạo rối, tồi-tệ nhất thế kỷ”. Và tệ hơn nữa, qua câu nói: “Tay di-dân đến Hoà-Lan với mục-đích làm lợi cho Giáo-hội và xã-hội, nhưng hãy quay về quê cũ của mình, thì hay hơn.”

Công-tác mang tính khoa-bảng của tôi, vẫn đem đến cho tôi nhiều ý-nghĩa, một hình-thức tông-đồ và cách riêng, là hình-thức theo kiểu-cách rất Đa-minh, chuyên rao giảng Lời Chúa như: Tin Mừng của Đức Giêsu, là Đấng Thiên Sai giải-thoát của Thiên-Chúa, được Thần Linh rất thánh, lâu rày đà chọn trước.      

Tuy nhiên, trong thời-gian nửa vời vào lúc ấy, tôi đã học qua kinh-nghiệm hiểu được rằng: nếu đạo-giáo là điều tốt đẹp có từ con người và cho con người, thì nó cũng thường được sử-dụng hết khả-năng cốt làm cho con người bẽ mặt; và cả đến việc hành-hạ mọi người cả về thể-xác lẫn thần hồn, nữa.

Thành thử, trên hết mọi sự, những năm gần đây, nơi tư-tưởng thần-học của mình, tôi lại ưa chuộng cung-cách bảo-vệ con người, cả nam lẫn nữ, chống lại các đòi hỏi của đạo-giáo cốt làm cho con người mất đi tính nhân-bản, hơn là bảo-vệ đạo-giáo mà con người, cả nam lẫn nữ, vẫn lỗi phạm. Những con người đó, chính là chúng ta, ở đây, bây giờ.

Trong cả hai khía-cạnh độc-đáo quyết xây-dựng giòng tư-tưởng thần-học của tôi, tôi vẫn luôn kiếm tìm cách làm chứng-nhân cho người khác về hy-vọng và sự vui sướng bên trong con người tôi. Tôi đích-thực là người toại-nguyện. Tôi còn cảm-kích nhiều về sự tự-do mà các Bề trên Dòng của tôi, các vị người Hoà Lan cũng như những vị thuộc miền Flemish ở Tây Đức, đều ban cho tôi đặc-lợi ngay từ đầu, để tôi hưởng lợi lộc mà hoạt-động cho nền thần-học mà tôi chủ-trương.            
              
   
Lm Edward Schillebecckx chuyện trò với Francesco Strazzari –
Mai Tá lược dịch

No comments: