Monday, 17 July 2017

Lm Edward Schillebeeckx Thần-học-gia toại-nguyện Bài 24 Đừng Sợ (Lời cầu Thánh Vịnh)

Phụ Lục  

Tôi có nhờ thi sĩ người Hoà Lan là Huub Oosterhuis viết lên lời cầu Thánh vịnh thay tôi, và tôi những muốn sử-dụng bài này để kết-thúc buổi bàn-luận trong đó tôi có những lời tuyên-bố của một thần-học-gia rất mê say vì Thiên-Chúa và cho con người đồng-loại, của tôi.

Phải chăng Ngài là Thiên Chúa, rất ở gần
Chứ đâu là Thiên-Chúa, ở mãi xa?                                                                        (Gê 23: 23)


Ngài quả là Thiên Chúa ẩn mình.                                                                            (Is 45: 15)


Phải chăng Ngài sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng,
để xem hậu vận chúng ra sao?                                                                          (ĐNL 32: 20)
                       

Có hạ nhục và làm khổ người ta,
Ngài cũng chẳng vui vẻ gì.                                                                                   (Ai ca 3: 33)


Những kẻ không hỏi Ngài thì Ngài đã cho gặp;
những kẻ không tìm Ngài,
Ngài đã xuất hiện cho chúng thấy.                                                                            (Is 65: 1)


Phải chăng con tìm Ngài trong chốn hoang vu?                                                   (Is 45: 19c)


Con nghe Ngài nói: Chính Ta là Đức Chúa
phán dạy lẽ công minh,
loan báo điều chính trực.                                                                                     (Is 45: 19d)


Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,                                                                   (Is 41: 16-17)


Hồn tôi sao được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Ngài mà đến,                                                                                (Tv 62: 2)


Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính, lấy làm vui                                                    (Is 64: 4)Và rồi, ta có thể nói với mọi người:
Ngài là Thiên Chúa của người.
Ngài cho mọi dân nước được tự do
Ngài đã thấy con than khóc.

Ngài đã nghe tiếng con
và Ngài phán: "Đừng hãi sợ!"                                                                               (Ai ca 3: 57)


Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi,
các ngươi không nhận thấy hay sao?                                                                   (Is 43: 19)


Lạy Chúa, tôi tin!
Xin giúp lòng tin yếu kém của tôi!                                                                          (Mc 9: 24b)


Lạy Chúa, tôi là kẻ khùng điên ngu dại,
Xin hãy chỉ dạy tôi biết nguyện cầu.                                                                (Guido Gezelle)
                                                                                                                       
Lm Edward Schillebecckx chuyện trò với Francesco Strazzari -  
Mai Tá lược dịch

No comments: