Saturday, 13 April 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Kinh Lạy Cha Mt 6: 9-13, Lc 11: 2-4

Kinh Lạy Cha có hai bản văn: Mt dài hơn bởi hai lời xin về ý Thiên Chúa và cứu chữa khỏi sự dữ.

Về bình luận: bản nào gần lời tiên khởi của Chúa Yêsu hơn?

Xét về văn mạch hiện tại, cả hai bản đều ở trong một chương bàn về cầu nguyện, có tính cách giáo huấn cộng đoàn, và bởi đó dọi lại truyền thống của Hội thánh nơi Giáo hội địa phương của mỗi vị. Và như vậy, thì phải nói không phải tác giả tự ý mình mà thêm hay bớt.

Hoàn cảnh: Lc 11: 1 cho chúng ta một hoàn cảnh cụ thể. Môn đồ cùng nhau xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Nên để ý tính cách cộng đoàn của việc xin chỉ dãn về việc nguyện cầu đó – không nhắm đến ích lợi cá nhân trước tiên. Họ viện cớ là Yoan Tẩy giả cũng đã làm thế (một chi tiết gợi đến liên lạc giữa các môn đồ của Chúa Yêsu và nhóm của Yoan Tẩy Giả). Muốn hiểu lời xin chỉ dẫn cầu nguyện đó thì nên nhớ rằng các nhóm khác trong đạo Do thái cũng có những thói tục và qui định riêng về cầu nguyện: chí hướng chung của nhóm được nhắc nhủ lại mỗi khi họ ra trước mặt Thiên Chúa, lời cầu nguyện theo một kiểu nên nền tảng cho nhóm họ. Như vậy, môn đồ vô danh xin chỉ giáo cho ta thấy nhóm môn đồ của Chúa Yêsu có ý thức về tư cách riêng của họ: một cộng đoàn cánh chung, ít ra là một cộng đoàn đặc biệt của Chúa Yêsu. Và với kinh Chúa Yêsu dạy, họ bắt đầu có sự cầu nguyện nhân danh Chúa Yêsu (Yn 14: 13t; 15: 16; 16: 23; Ep 5: 20; Co 3: 17)
                                                                                                                                                (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: