Saturday, 27 September 2014

Lm Nguyễn Thề Thuấn CSsR: Ca vịnh 13
CA VỊNH 13
Dàn bài : 2-3 : Lời than vãn của người khấn : hình thức câu hỏi
                                                                                                                                4-5 : Lời khấn xin
                                                                                                                                   6 : lời trông cậy cùng tạ ơn.
Cảnh huống : Câu 4 thường được chú ý. Hình như người khấn đây bị trọng bịnh hầu chết được. Nhưng không thấy có một dấu gì về bệnh tình của người đo. Điều đau đớn đích thực thấy được là sự xa cách Thiên Chúa, sự nghiệm thấy sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Và về phương diện này thì tương tợ với cá nhân, và thực thì hình thức và các thành phần của loại ai ca được dễ nhận ra trong ca vịnh này cách riêng.
Điều quan trọng hơn cả trong phần thứ nhất của Ca vịnh (câu 2-3) ấy chính là cái đau đớn vô lưòng khi bị Thiên Chúa bỏ. Không phải là một bệnh tật nào dưới một hình thức hăm dọa sinh mạng trực tiếp là người khấn run sợ, nhưng chính là việc đoạn giao với Thiên Chúa. Người khấn cảm thấy sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Sự đau đớn này muốn hiểu đến mút cùng thì phải đặt với lời trong Mt 27,46 : Chúa Kitô trên thập giá. Lời cầu xin thoát chết trong Cựu ước có nghĩa là được thoát khỏi mọi mãnh lực hăm dọa liên lạc với Thiên Chúa. Xin cho địch thù đừng được dịp sung sướng về người thờ kính Thiên Chúa. Và đó đã là cuộc thắng trận trên những mãnh lực muốn làm tách biệt khỏi Thiên Chúa.


No comments: