Friday, 19 September 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn DCCT Tông Đồ Công Vụ Chương 16CHƯƠNG 16
CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÁO
CỦA PHAOLÔ
------

haolô theo tư cách tông đồ cho cả thế giới dân ngoại thì có dụng ý đặt nền móng Hội thánh mọi nơi một cách gấp rút, để sao mau thực hiện cộng đoàn cánh chung (Rm15:20t 1Cor3:10 Ep2:19-22 3:8t) bởi đó quyết tâm đem Tin mừng đến những đất mới hẳn (Rm15:19tt). Còn Luca trình thuật cách tuần tự hơn theo một nhỡn giới thánh sử, và nhắm tới Rôma (Cv1:8 28:30t). Đó là hai cách nhìn, bổ túc cho nhau : Phaolô đã làm một công việc căn bản cho thần học. Nhưng công việc đó, xét theo lịch sử, đã nên biến cố quyết định cho truyền giáo, chẳng những vì đã bao quát những vùng văn hóa của đế quốc, nhưng còn vì chỉ có những vùng nào Phaolô hoạt động mới thấy Hội thánh tách mình hẳn khỏi đạo Dothái và tạp giáo dân ngoại : vào thế kỷ II, cứ điểm vững chãi cho Hội thánh đại đồng là các giáo hội từ Ephêsô đến Rôma; còn các giáo hội Syri, Falệtin, Aicập phải nhờ các giáo hội trên mới luột khỏi đạo Dothái và tạp giáo.
Các việc truyền giáo riêng của Phaolô được tả trong trình thuật Cv15:36 trở đi và thường được gọi là hành trình truyền giáo II và III. Nhưng kỳ thực không có phân biệt rõ rệt.
Điều nên để ý về cách hoạt động của Phaolô : tập trung sức lực nơi những địa điểm then chốt, cách riêng là Corinthô và Ephêsô, nhất là Ephêsô (lâu hơn cả) rồi tự đó làm ảnh hưởng đến các vùng lân cận. Ngoài công việc trực tiếp truyền giáo, còn công việc tối hệ trọng : công việc mục vụ đối với các cộng đoàn. Những chỗ Phaolô không thể can thiệp trực tiếp, thì ngài dùng thư từ để giải quyết những vấn đề căn bản của việc Sống Kitô giáo (vất vả nhất là giáo hội Corinthô).
No comments: