Sunday, 1 September 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thứ I Corinthô Đọan 4 câu 1 đến câu 5 và 6

4: 1-5
Thánh Faolô trở lại 3: 1-5

Toát yếu và rút kết-luận chung để thanh-toán các tranh-luận giữa các bè-fái. Thánh Faolô nói họ không có quyền fê-fán về các người rao-giảng Tin-Mừng theo tiêu-chuẩn nào khác ngoài sự trung-tín của các ngài. Chỉ có điều đó là điều fải chú-trọng đến, chứ không fải là tài hùng-biện, hay là tài hấp-dẫn nào khác. Nhưng thánh Faolô không muốn tín-hữu nuông theo tính hay fán-đoán của họ. Chính ngài cũng không xét-đoán chính mình –không fải là vì sợ tiếng lương-tâm, nhưng là vì chỉ có một sự fán-đoán mà thôi là sự xét-đoán của Chúa.

Câu 6:

Một câu tranh-luận nhiều.
Metaskhèmatizein (Vg. Transfiguraviè (coi TWNT 7, 958)
Động-từ có nghĩa là biến-hình đổi dạng, biến-đổi, thay đổi hình dạng bề-ngoài của ai hay của vật nào. Đây động-từ nói đến hình-thức của việc trình-bày đạo-lý Faolô vừa làm trong đoạn trước. Như thế thì không fải là dùng một hình-ảnh văn-chương. Đáng lẽ Faolô nói đến cộng-đoàn Corinthô hay những bè-đảng . Nhưng thay vì làm thế, thì Faolô đã cho thấy nơi chính mình và Apollô cách xử-sự chính-đáng tín-hữu fải có, Mà giữa các người giảng đạo như Faolô và Apollô không có chống-đối, thì tín-hữu cũng không có quyền gì lập bè lập đảng dưới danh-nghĩa các ngài. Như thế metaskhèmatizein muốn nói trình bày điều gì dưới một hình-thức khác, không như người ta chờ đợi, hay thường thấy.
                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: