Monday, 23 September 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thư I Corinthô Đọan 6 các câu 12, 13, 14…

1Cor 6: 12tt

Về sắc dục

Vấn-đề này, cùng với vấn-đề hôn-nhân trong 1Cor 7: liên-kết với nhau trong quan-niệm KHIẾM-TỊNH

Đứng trước vấn-đề liên-lạc nam nữ (nhất là lại ở một nơi có tiếng là sa-đoạ như Corinthô), các tín-hữu Côrinthô đã có 2 thái-độ (có khi lý-thuyết nữa). Hai thái-độ đó tuy mâu-thuẫn nhau, nhưng tựu chung cũng dựa trên một nền-tảng: thuyết nhị-nguyên, ngấm ngầm trong hầu hết tư-tưởng xưa. Bởi quan-niệm của triết-lý, nhất là của Platô, đề-cao trí-khôn, và thần-linh cuối cùng đồng-nhất với trí-khôn tinh-túy, nên Thiên-Chúa hầu như thuần-trí chứ không hoàn-toàn là một ‘người’ sống-động. Đã là thuần-trí thì không thể đụng-chạm với vật-chất.

2 thái-độ, 2 giải-quyết vấn-đề lưỡng-tính của tín-hữu Corinthô cuối cùng dựa trên tinh-thần ngoại-đạo, và thuyết nhị-nguyên: Tinh-thần đồng-nhất với Thiên-Chúa, vật-chất tự-lập, xấu xa, hầu lẫn lộn với sự dữ. 2 thái-độ được nêu lên như hai thuyết. Khẩu-hiệu một bên là ‘được fép mọi sự’ và như thể fóng-đãng nên như một đức tính tôn-giáo. Còn bên kia chủ-trương diệt-dục, và sẽ đi đến cấm-chỉ hôn-nhân. Cả hai thuyết đều dựa trên bài-trừ vật-chất, hoặc là lên mặt khinh-rẻ, hay là sợ-hãi kiêng-dè.

Ở đây, đạo-lý Thiên-Chúa tạo-thành sẽ là nền-tảng cho lời giải: Sự dữ không fải do vật-chất; vật-chất đã được Thiên-Chúa tạo-dựng. Sự dữ ở nơi hồn người ta buông theo dục-vọng. Vật-chất bởi Thiên-Chúa, thì xác-thịt cũng vậy. 2 thái-độ nói đây hiện chưa biến-thành những bè ngộ-đạo sau này các giáo-fụ sẽ gặp. Nhưng ngòi độc đã có sẵn rồi.  

6: 12 tt:
Thánh Faolô giải quyết hay bác thuyết fóng-đãng. Gài dựa trên hai điều:
-       đạo-lý Thiên-Chúa tạo-thành cả than-xác
-       đạo-lý Mình Chúa Kitô.

Chia làm 3 fần:         12-14  bác thuyết fóng-đãng
15-18a tính-cách nghịch-đạo của tà-dâm
18b-20 thân xác là đền-thờ của Thánh-Thần.

Câu 12: nói lại 2 lần khẩu-hiệu của bọn fóng-túng ‘được fép mọi sự’ . Có thể lời đó đã được lấy tự lời tuyên-bố của Faolô về sự tự-do của tín-hữu. Thánh Faolô đáp lại bằng 2 nguyên-tắc:
            -không fải mọi sự đều có ích cho đời sống tín-hữu
-tự do không được đem đến một ách nô-lệ khác, nô-lệ cho xác-thịt, Kiểu trả lời sẽ làm tiêu-chuẩn cho một luân-lý không ‘thương luật’ (légaliste)
                                                                                                                                                (còn tiếp)

                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: