Friday, 29 August 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR Tông Đồ Công Vụ Chương 8 Phần 2                                                                             Chương 8
                                                                               (Phần 2)
BIÊN SOẠN II :
STÊFANÔ BỊ BẮT (Cv6:8 – 7:1).
8/ Stêfanô làm phép lạ và gây dư luận lớn.
Fortitudo (dioh dynamis) : chỉ quyền làm phép lạ.
9/ Nhưng công việc đó đem lại cho ngài nhiều chống đối. Cứ chiếu theo kiểu đặt câu, thì đối phương có hai nhóm : nhân viên một hội đường của những người phóng thích (Libertini) cùng người xứ Kyrênê và thành Alexandria – nhóm khác gồm có các người Dothái bởi Kilikia và Tiểu á. Do lai của Stêfanô không được nói rõ. Đáng để ý là không phải chính người Dothái Hi-bá chống lại với Stêfanô, nhưng là Dothái-kiều nói tiếng Hilạp. Dễ hiểu hơn cả là Stêfanô đã làm như Phaolô sau này : vào những hội đường Dothái-kiều (tức là những hội đường xưa kia ngài đã lai vãng như nhân viên) để giảng cho đồng đạo quen biết xưa.
10/ Ơn Thánh Thần làm cho Stêfanô khôn ngoan đến đỗi không đối thủ nào vặn lý được ngài.
11/ Đối phương dùng mưu khác : xúi người vu khống rằng Stêfanô đã phạm thượng đến Môsê và Thiên Chúa (Môsê chắc là ám chỉ đến Luật - còn Thiên Chúa : có lẽ ám chỉ đến những lời phạm thượng đến Đền thờ).
12/ Không rõ chủ từ của động từ “tóm lấy”... là ai. Nhưng đây là lần đầu mà Lc cho thấy dân chúng chống nghịch với Kitô giáo. Điều đó chắc dựa trên hiện tình lịch sử. Bao lâu tín hữu trung tín với luật điều Dothái, thì quần chúng có thiện cảm. Nhưng vừa khi họ tách khỏi Luật Dothái, thì dư luận liền lên án họ. Lời lẽ của Stêfanô đã làm thay đổi dư luận. Vậy có lẽ là Stêfanô, một Hilạp-hóa nhiệt tâm, lần đầu tiên đã nhận ra rõ ràng các khác biệt sâu thẳm, từ trước đến nay còn ngấm ngầm, và bởi đó sự gay cấn giữa đạo Dothái và Kitô giáo bộc lộ ra. Người ta đã điệu Stêfanô đến pháp đình Dothái.
13/ Những lời này cho ta đoán ra được là Stêfanô đã nói những gì : tính cách tạm thời của Đền thờ, của Lề luật.
14/ Đây Luca ám chỉ đến lời mà các phúc âm Mc-Mt đã thuật lại trong vụ kiện Chúa Yêsu.
15/ Không cần phải nghĩ đến một phép lạ biến hình. Luca tả như thế để nói Stêfanô đầy ơn Thánh Thần mà làm chứng về Chúa Yêsu trước mặt những kẻ xử Ngài.
STÊFANÔ TỬ ĐẠO VÀ CUỘC BẮT BỚ (7:54-8:3)
54/ Để tả cơn phẫn nộ cực điểm của pháp đình, Lc dùng những kiểu nói Kinh thánh (coi Cv35:16; 37:12; 112:10; Aicà:6; Job 6:9)
55/ Đầy ơn Thánh Thần, Stêfanô nhìn lên trời và thấy vinh hiển của Thiên Chúa và Chúa Yêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Những lời này cốt là để dọn những lời của Stêfanô theo sau.
Stantem a dextris Dei : đáng để ý. Cv 110:1 thì nói “ngồi”. Có thể hiểu như thế : Chúa Yêsu đứng lên đón lấy môn đệ của Người (quasi lbvium Stephano : Bengel) – hay : Chúa Yêsu đứng dậy để thi hành chức vụ Mêsia của Người...
56/ Lời Stêfanô. Có liên lạc với Dan 7:13.
57/ Nghe lời đó pháp đình Dothái kêu lên và bịt tai lại kẻo nghe lời phạm thường. Một chứng chỉ vào lối thế kỷ 3 (nhưng tiêu biểu cho một tục lệ cựu trào) : “Khi ai nghe một lời không phải thì phải lấy tay bịt tai lại”. Rồi họ cùng xông vào Stêfanô. Không thấy có tuyên án gì cả. Luca cho thấy pháp đình hành động trong cơn phẫn nộ mù quáng.
58/ extra civitaem : Stêfanô bị giết ngoài thành, thì đúng với Luật (Lễthư 24:11tt; Dxt 15:35; Mishna 6:1). Theo mạch lạc thì hình như chính pháp đình Dothái thi hành việc ném đá. Nhưng ejicientes : trổng như vậy, có thể ngầm “người ta” như chủ từ, và như thế không còn rõ đích xác là ai.
Teste : tiếng này làm cho hiểu rằng việc ném đá dường như được thi hành theo thủ tục của luật pháp trong Mishna : Người chứng thứ nhất xô người bị án từ một nơi cao (chừng 3,5 thước) xuống. Tội nhân nếu còn sống, thì chứng nhân thứ hai sán cho một viên đá nặng vào ngực tội nhân nằm dưới đất làm cho dập nát sườn đi. Nhưng chiếu theo Mishna thì không phải chứng nhân cởi áo ra để hành hình, nhưng chính tội nhân bị lột áo đi. Ở đây, áo sống được đặt cho một thiếu niên giữ, người đó là Phaolô. Vai trò chính trong Công vụ đã xuất hiện.
59/ Đến giờ chết, Stêfanô phú giao linh hồn cho Chúa Yêsu, chiếu theo Cv31:6 (một kinh tối của Dothái) – nhưng đây Chúa Yêsu thay chỗ Thiên Chúa.
60/ Stêfanô từ trước đến giờ còn đứng, bây giờ quì xuống (có người nói : Stêfanô đã gượng quì lên lại!), và khẩn cầu cho những kẻ giết ngài.
8:1/ Erat consentiens : chỉ trạng thái, chứ không phải một lúc phẫn nộ. Và bây giờ một cuộc bắt bớ lớn (11:19 chỉ nói đến một tribulatio). Luca quan niệm cộng đoàn Yêrusalem như một cái gì duy nhất nên cấm cách giáng xuống cả cộng đoàn. Mọi người đều tản mác đi – trừ các tông đồ. Họ được ở lại để duy trì sự liên tục của cộng đoàn.
2/ Người ta làm đám cho Stêfanô. Chiếu theo Sanhedrin 6:6 thì cấm chỉ không được than khóc người đã bị ném đá. Một dấu chỉ là vụ xử Stêfanô không hoàn toàn theo thủ tục hợp pháp. Nếu các tín hữu đã phải trốn cả rồi, thì những “viri timorati” đây phải là những người Dothái đạo đức. Theo luật thì người bị ném đá không được có mả riêng – mà phải chôn chung cùng những người bị xử tội khác.
3/ Ở đây chúng ta có một hình ảnh Phaolô dữ dằn hơn là tán thành việc giết Stêfanô : Luca chỉ chăm chú đến hình ảnh của một người bắt đạo đáng sợ. Ngoài ra không nói gì cho chúng ta biết : tại sao Saulô không bắt bớ các Tông đồ (mà lại bắt bớ đàn ông, đàn bà)? Luca coi trình tự biến cố như thế này : vì Saulô bắt bớ gắt gao quá nên cộng đoàn đã bị phân tán. Sau khi đã khử trừ sạch tín hữu khỏi Yêrusalem, thì Saulô hễ nghe tin có tín hữu ở đâu là chạy tới, cho đến khi trẩy đi Damas.
Bình luận
1. Một truyền thống. Stêfanô nên trung tâm của vụ kiện và cấm cách. Một điều không hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh và biểu thức của Luca (theo Lc thì các Tông đồ, có độc quyền về giảng dạy nên từ trước đến giờ là trung tâm). Nên nếu các Tông đồ không có vai trò gì trong biến cố, và cũng không bị bắt bớ gì, thì phải kết luận : một truyền thống có uy thế đã được xử dụng. Đàng khác củng cố kết luận đó là các điều này : từ trước đến nay, những kẻ chủ động chống đối Hội thánh là bè Sađóc – nhưng đây một nhóm khác xuất hiện Dothái-kiều. Không có gì câu thúc Luca nói đến họ, nếu không phải là một dự kiện lịch sử. Luca hình như cho duyên do việc bắt giam và giết Stêfanô là các phép lạ ngài làm đã gây nên cuộc tranh luận với Dothái-kiều. Nhưng dĩ nhiên duyên do như thế không đủ : duyên do chính phải là công việc truyền giáo, giảng dạy của Stêfanô, nhưng Luca có lập trường là vào thời đó công việc giảng dạy thuộc riêng các tông đồ. Như thế tóm lại Luca chắc sử dụng một truyền thống có giá trị, nếu không phải là một văn kiện.
2. Vụ Stêfanô.
Trình thuật có hai thứ dự kiện dằng co nhau : chung chung thấy như một phiên xử pháp đình : các tội, biện hộ, chứng nhân... Nhưng đàng khác lại không tuyên án, việc sau cùng xảy ra giữa sự xô xát, huyên náo, nghĩa là một việc bạo hành.
Chúng ta có thể cắt nghĩa tại sao Luca quan niệm vụ Stêfanô như một phiên xử hợp lệ, chứ không cắt nghĩa được dễ dàng tại sao Luca lại thêm những chi tiết “bạo hành” : bởi đó nên phải kết luận : thực sự là một việc bạo hành (Stêfanô bị sát hại trong một cơn phẫn uất của Dothái-kiều chứ không có phiên xử). Lý :
Luca đã muốn dẫn vào pháp đình Dothái vì theo tư cách sử gia, ngài đã tìm cách hiểu nố trong mạch lạc của những vụ xung đột với Dothái từ trước đến bây giờ : đây là chóp đỉnh của trình tự : 4:17,21 việc xung đột thứ nhất chỉ kết thúc với lời ngăm đe; 5:33,40 lần thứ hai tuy có ý định giết, nhưng sau cùng chỉ có đánh đòn. Bây giờ đến lúc sát hại và cộng đoàn bị phân tán. Đàng khác theo tư cách văn sĩ, Luca muốn dẫn pháp đình vào làm như khung cảnh cho diễn từ sẽ vạch ra lập trường Hội thánh đối với đạo Dothái. Diễn từ như thế không thể nói ra được giữa một lũ người kêu gào xô xát nhau.
Việc tử đạo : trình thuật thiếu duy nhất bởi hình ảnh phiên xử hợp lệ, nhưng cũng bởi những chủ ý riêng của tác giả nữa.
7:51-53 : các nghị viên, thẩm phán đã tức tối, người ta tưởng chừng họ liền xông tới hành hung. Nhưng không, họ cứ điềm tĩnh ngồi yên, nghiến răng mà chịu cho đến khi Stêfanô nói đến Con Người. Luca quan tâm đến tước hiệu này. Bởi đó c.55 ngài dọn trước, rồi sau đó Stêfanô tuyên bố lời về Con Người. Lời đó không liên lạc bao nhiêu với diễn từ. Diễn từ diễn ra lịch sử ngỗ nghịch của Israel. Còn đây : Thánh Thần cho Stêfanô thấy trời mở ra, để nhìn thấy cái thực tại thiên thai vượt quá ngàn trùng những chống đối trần gian. Pháp đình Dothái không thể nào muốn nghe biết điều đó. Chúa Yêsu ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là Kitô giáo là đường lối đúng theo ý định Thiên Chúa, còn đạo Dothái đi trên đường chống đối Thiên Chúa. Đó là lúc pháp đình không còn nhẫn nại chịu được nữa. Đó là ý nghĩa sâu xa của trình thuật : quyết định tối hậu làm tan tành cả khung cảnh trần gian của biến cố : vì là chứng tá của Chúa Yêsu vinh hiển khải hoàn nên Stêfanô đáng chịu tử nạn. Vì thế ngay đó, đoàn lũ địch thù gào thét xông đến, lôi Stêfanô ra ngoài thành mà ném đá. Sự thế đó làm rạn vỡ cả khung cảnh hợp pháp Luca đã muốn tạo ra : vì kiểu xử án như thế chỉ có thể là bạo hành. Luca cố vớt vát lại bằng việc dẫn ra “chứng nhân”. Nhưng kiểu hành hình lại không hạp với Luật Dothái. Luca quan niệm “ném đá” như thế : người ta lượm đá và ném tới nạn nhân đứng (hay chạy) phía trước. Đó là kiểu của một đám người nổi khùng điên lên mà ném đá.
Nếu vụ xử Stêfanô là một việc bạo hành thì dễ cắt nghĩa tại sao người ta có thể làm đám và than khóc Stêfanô (không nghịch với Luật Dothái nữa) – tại sao quyền Rôma không can thiệp : việc bạo hành đã xảy ra trong ngõ hẽm nào đó trong thành, nơi mà không lính Rôma nào can thiệp được (nếu là phiên xử hợp pháp thì dễ hiểu hơn là việc xảy ra vào một lúc mà quyền Rôma khiếm diện, nghĩa là vào năm Pilatus bị triệu về Rôma, mà chưa có ai thay thế, tức là năm 36/37).
3. Vụ Stêfanô và truyện thương khó :
6:13-14 Luca cho xuất hiện chứng gian, mà Luca không nói đến trong truyện thương khó – và cũng đem lời cáo tội về phạm đến Đền thờ vào chỗ này. Chúng ta thấy các phúc âm Mc-Mt và của Yn (2:19) đều muốn giải thích lời đó sao cho hiểu được. Luca không cần phải giải thích gì nữa, vì đây đã xa rồi không còn nguy hiểm hiểu lầm nữa. Vả lại, Logion về Đền thờ ở đây, tuy không liên lạc chặt chẽ trong truyện Stêfanô (nếu tất cả chứng cho c.13 chỉ vỏn vẹn cho Logion này thì thực chưa có gì đáng tội), nhưng phù hợp với ý định Lc : chuyển qua diễn từ, tức là có việc đả kích Đền thờ. Đằng sau có giá trị lịch sử sâu thẳm : nhóm Hilạp hóa tiếp cận trung tín với đạo lý Chúa Yêsu.
Ngoài ra Logion, trình thuật còn nhiều nét nhắc đến truyện thương khó :        Lc 22:69 / Công vụ 7:56
                           23:46 /                7:59
                           23:34 /                7:60
Có thể nói : nếu là vụ kiện hợp lệ thì tất nhiên sẽ có những điều giống nhau. Nhưng phải hơn, chính Lc, hay là truyền thống Luca sử dụng về vụ Stêfanô đã thêu dệt phần nào theo mẫu truyện Thương khó.
4. Cơn bắt đạo
8:1 Luca nghĩ như tất cả cộng đoàn Yêrusalem bị bắt bớ : ấy là do ý tưởng cộng đoàn có tính cách duy nhất. Kỳ thực thì hình như chỉ có nhóm thủ lĩnh Hilạp-hóa bị bắt bớ và trục xuất khỏi Yêrusalem. Ra khỏi Yêrusalem họ hăng hái tiếp tục công việc truyền giáo. Chính những người này khi đến Antiolia đã nảy sáng kiến là thâu nhận cả người ngoại không cắt bì, và họ mở đầu một trang sử tối quan trọng cho Hội thánh.
Cơn bắt đạo và Phaolô : Giữa câu 7:58 và 8:3 thực sự có sự biến chuyển quá đột ngột. Trước tiên Saulô chỉ như người có mặt ưng thuận điều xảy ra. Khi đó Saulô bao nhiêu tuổi? Giữ vai trò gì? Các tác giả phỏng đoán : Zahn : một trong những người thủ lĩnh Dothái. Bornhauser : một rabbi thực thụ. Nhưng Phil thì lại không nói gì đến tư cách đó. Đàng khác Gal 1:22 cho thấy là cộng đoàn Yêrusalem không biết Phaolô, mà chỉ nghe được rằng : kẻ bắt đạo xưa, nay lại giảng đạo. Không phải tín hữu Yêrusalem nói, nhưng họ nghe nói bởi những người đã bị khổ bởi tay Phaolô. Còn chiếu theo Công vụ 8:3 thì chính Phaolô tống giam chắc là biết mặt người đó chứ. Đàng khác chiếu theo trình thuật, thì Saulô hoạt động ráo riết không ai bằng : lôi kéo khỏi nhà các tín hữu và tống ngục, và 26:11 : bắt tín hữu phạm thượng chối Chúa Yêsu. Saulô nên như “cơn bắt đạo” nhân cách hóa, đến đỗi Saulô vừa trở lại thì Hội thánh Yuđêa, Galilê, Samari liền được bình yên (9:31). Kỳ thực thì phải nói rằng trước tiên việc phân tán ra sau khi Stêfanô bị giết thì tín hữu đã có mặt những nơi xa rồi, thí dụ như Damas, cách Yêrusalem 300 cây số. Và có khi Phaolô chỉ bắt bớ Hội thánh tại Damas với những phương sách mà mọi hội đường Dothái có quyền xử dụng trên những người thuộc nhóm của họ, cũng như chính Phaolô sau này sẽ kinh nghiệm nơi chính mình (2Cor 11,24). Nhưng phải thú thật tại sao Phaolô lại có mặt tại Damas thì không thể biết được, lịch sử có những u uẩn mà không khoa học nào còn có thể vạch lại trình tự được.
Khi xét như thế rồi, thì nên tìm hiểu ý của Luca. Trong diễn từ Luca đã cho thấy rằng từ lâu Israel đã đi vào con đường lạc lối – với việc sát hại Stêfanô, Israel chứng tỏ không còn muốn hối cải, nhưng là trong sự cứng lòng. Bây giờ việc bắt bớ và trục xuất biện hộ cho việc đem Tin lành cho dân ngoại, và điều đó là do chính Thiên Chúa, điều mà Luca sẽ cho thấy trong truyện Cornelius trở lại (d.10). Luca không có lẽ đón trước điều đó, nên mãi đến 11:18tt mới nói đến hiệu quả của việc phân tán. Đàng khác Luca coi việc truyền giáo dân ngoại như thu tóm cả nơi Phaolô. Nhưng kỳ thực thì phải nhận rằng trước công việc truyền giáo của Phaolô thì đã có một giai đoạn truyền giáo rồi, nhưng “vô danh” : do những nhân vật không còn tên tuổi : đó là khởi điểm của các Giáo hội Damas, Antiokia, Êphêsô, Rôma... Luca bị câu thúc bởi ít oi tài liệu, có thể phóng đại, có thể đại đồng hóa, có thể suy luận do tự những điều biết được, nhưng không hề tự tiện bịa ra; và đàng khác, ngài viết theo kiểu phổ thông nên cần phải có những người có tên có tuổi, có tiếng tăm, để diễn ra những công việc lớn lao : Lịch sử ngài viết là sự nghiệp của những dụng cụ khác thường Thiên Chúa đã dùng vào công việc của Người. Nhưng Luca không hẳn là phản với hiện thực, vì thực sự sự nghiệp của Phaolô trổi vượt hơn hết trong công cuộc truyền giáo đầu tiên.

DIỄN TỪ CỦA STÊFANÔ (7:2-53)
Có thể tạm chia  
                  2-6     : thời tổ phụ
                  17-43 : thời Môsê
                  44-50 : từ Môsê đến Salômôn
                  51-53 : cật vấn người Dothái có mặt.
Đọc diễn từ lần đầu khó mà lĩnh hội ra diễn từ muốn nói gì. Đã hẳn diễn từ lược lại cả thánh sử từ Abraham cho đến Chúa Yêsu, nhưng không được quân bình bao nhiêu : thời Môsê rất giàu chi tiết, có những chi tiết không có trong Kinh thánh, nhưng có trong truyền tụng Dothái, còn có những thời rất dài lại chỉ được nói đến vỏn vẹn một tiếng, hay bỏ qua.
Việc bình luận muốn biết do lai của diễn từ : chính Stêfanô đã nói ra hay là Luca đã soạn.
Vì thực sự diễn từ không trả lời gì rõ ràng cho những lời cáo tội trên kia. Và nếu thực sự Stêfanô có diễn từ nào trước pháp đình Dothái, thì làm sao người ta giữ lại được lời lẽ của ngài. Cứ chiếu theo truyện tử đạo thì 7:55 phải nối liền với 6:15, và người ta có một trình thuật liên tiếp, tự có điều giống với truyện Thương khó; cách riêng lời Stêfanô nói về Con Người, cũng như trong vụ kiện Chúa Yêsu. Vả lại như đã học trên kia, phiên xử trước pháp đình Dothái không được bảo đảm bao nhiêu khi phân tích trình thuật về cách xử án Stêfanô, có lý mà nhận là một việc bạo hành – và nếu thế thì không còn chỗ cho một diễn từ.
Nhưng nếu không phải là diễn từ của Stêfanô thì diễn từ do chính Luca soạn ra, hay là do một nguồn văn nào?
Phân tích chung chung thì thấy được là 2-46 (trừ ra vài câu) lược tóm lại lịch sử của Israel với Thiên Chúa. Cv 105 cho thấy là những suy niệm về lịch sử như thế không phải là hiếm (một nố khác nữa là Công vụ 13:15tt) :
- thứ nhất truyện Abraham (2-7). Khúc này khó lòng mà lĩnh hội được liên lạc với cảnh huống tử đạo Stêfanô. Có tác giả đã nghĩ rằng khúc này muốn làm chứng rằng Đền thờ là phụ tùng, vì mặc khải của Thiên Chúa đã khởi sự rất lâu trước, mà lại xảy ra ngoài đất thánh. Phải cố gắng lắm mới nhận ra một ý tưởng như thế.
- truyện ông Yuse (8-16) : có tính cách đả kích hay không? Có tác giả cho là có một lời trách thầm : Israel chống đối những người Thiên Chúa cho xuất hiện để cứu họ. Nếu tư tưởng đó có thì cũng không trổi mất. Có thể hiểu như chỉ để diễn lại thánh sử – không khác gì Cv105:17.
- truyện Môsê (17-43) : khúc này khác vì chắc có tính cách đả kích trong các câu 25 35 37 39-43. Nếu ta thử đọc trình thuật nhưng tạm để ngoài các câu này đi thì thấy rằng các câu có tính cách bình chú giữa một trình thuật thản nhiên không có tính cách đả kích gì cả.
- 44-50 có tính cách khác thường. Sau khi đã nói đến việc đem Nhà tạm vào Đất Chúa hứa và sự Đavít ao ước được hân hạnh xây Đền thờ, thì diễn từ trình bày việc xây Đền thờ, nhưng một cách lạnh nhạt. Ngay sau đó lại thêm rằng : Thiên Chúa không ở trong đền thờ do tay người ta làm. Đây cũng có hai ý tưởng : một đàng Đền thờ tiếp tục qui chế Nhà tạm cùng những giới điều của Thiên Chúa, nghĩa là cũng do ý Thiên Chúa. Nhưng đàng khác, diễn từ có thêm một lời Kinh thánh khác tuy không tuyên bố rõ ràng Đền thờ hết giá trị, thì cũng cho thấy là Thiên Chúa không đặt ở qui chế đó sự thờ phượng cốt thiết Người muốn, và như thế Người có thể không cần đến nữa.
Xét về văn, thì diễn từ có mùi văn Sem (nhưng điều này cũng có thể hiểu như kiểu viết một người Hilạp thấm nhuần Kinh thánh của bản LXX) – nhưng cũng có những kiểu nói cổ điển Hilạp – đàng khác lại sõi cả truyền thống chú giải Dothái theo kiểu Midrash. Bởi đó kết luận được rằng diễn từ này cốt yếu là một chương suy niệm thánh sử (theo kiểu Cv 105) dùng trong việc giảng dạy của những người gốc Dothái nhưng nói tiếng Hilạp (có thể là Dothái chính cống, cũng như có thể là Dothái Kitô giáo), trong đó Luca đã thêm những lời chú giải để ăn khớp phần vào với hoàn cảnh.
Tại sao Luca lại làm công việc một cách nửa chừng như thế? Sao không vạch rõ ra ý tưởng hơn nữa? Những dụ dựa của các nhà chú giải chứng tỏ ý tưởng cốt yếu không nảy ra rõ bao nhiêu, ấy là vì theo tư cách sử gia, Luca không coi việc tử đạo đầu tiên này như một biến cố trơ trọi một mình, nhưng là như thành phần của một trình tự lịch sử đã khởi sự từ lâu mà bây giờ (thời Luca) vẫn còn tiếp tục. Stêfanô thực sự đã lên tiếng khi bị bắt hay không, điều đó không quan hệ, nhưng điều quan hệ là hiểu thời cuộc, tình cảnh Hội thánh theo nhỡn giới Thiên Chúa, nhỡn giới luôn luôn diễn trong lịch sử về liên lạc giữa Thiên Chúa và dân Người. Stêfanô, đầy ơn Thánh Thần và khôn ngoan, ngài thực thuộc chuỗi các tiên tri, cơ quan ngôn luận của Thiên Chúa, ngài lại là khởi sáng công cuộc thoát li Hội thánh khỏi tù túng Lề luật, nên ngài có tư cách để diễn tả ra ý nghĩa siêu lịch sử của chỗ ngoặt lịch sử của dân Chúa. Lý do đã khiến người Dothái giết Stêfanô, ấy chính là cái tâm não thâm căn cố đế trong dân Israel, cái tầm não đã giết các tiên tri.
Một điều nên để ý : hai hình ảnh về dân Dothái. Một đàng là từ trước đến bây giờ : dân Dothái nói chung có thiện cảm với cộng đoàn. Luca dám nói có người bênh chữa cho tín hữu. Chỉ có nhóm Sađóc là chống đối. Nhưng trong diễn từ này, hình ảnh có vẻ đen tối lắm. Điều đó cũng giống chung chung các qui chế Luca diễn tả trong diễn từ. Dân đó mang lời hứa của Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm của Hội thánh, cũng như của chính tác giả, lại cho thấy Dothái tìm đủ cách ngăn cản công cuộc truyền giáo. Chính họ săn đuổi Phaolô từ thành này sang thành khác. Và vào thời Luca viết Công vụ, thì người Dothái là cừu địch mạnh thế, bất khuất đối với Hội thánh. Ảo vọng toàn dân Dothái trở lại, càng ngày càng xa vời. Nhưng thực sự Luca không hòa giải sao cho hai hình ảnh kế nhau ít đột ngột hơn : Israel với nhiệm vụ trong lịch sử cứu rỗi, dân của các Tổ phụ của Môsê, của các tiên tri – và Israel luôn luôn có khuynh hướng thờ quấy, giết các tiên tri.
Cf. Nên đọc : CHARLIER (Célestin) : Le manifeste d’Etienne Bible et Vie Chrétienne, 3 (1953) 83-8   .


No comments: