Tuesday, 19 August 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn Công vụ Tông đồ Chương 3CHƯƠNG 3
CÁC TÔNG ĐỒ

Tiếng dùng để chỉ các ngài

Người hai vị: Khởi điểm tự sinh thời của Chúa : Ngài đã chọn mười hai người trong hàng những kẻ theo Ngài, và cho họ cộng tác vào công việc của Ngài. Việc chọn con số đó là một việc đầy ý nghĩa thánh sử : Chúa Yêsu liên kết công việc của Ngài với kế đồ Thiên Chúa đã diễn ra trong Cựu ước, và hướng vào việc xây dựng Cộng đoàn của Thiên Chúa. Nhóm 12 không phải là đại diện của 12 chi tộc Israel, hay là triều thần của Mêsia. Nhưng việc lựa chọn con số đó vừa hướng về trước và về sau : thành tựu ý định Thiên Chúa trên dân 12 họ, và dụng ý là hướng đến hình thức cùng tận của Cộng đoàn cánh chung. Việc chọn 12 vị cho thấy chủ trương rõ rệt của Chúa Yêsu.

Tông đồ (Apostoloi) (coi LCerfaux, Pour l’histoire du titre Apostolos dans le N.T., RSR 48 (1960) 76-92).

Tiếng dùng Apostolos không do chính Chúa Yêsu đặt cho 12 vị (Lc 6:13). Theo chứng chỉ văn kiện thì tiếng Apostolos dành cho 12 vị chỉ gặp thấy trong các văn kiện muộn thời hơn. Những thư đầu tiên của thánh Phaolô dùng theo nghĩa : tước vị của những môn đồ đặt biệt đã được Chúa ban quyền rao giảng Tin mừng : quyền đó vừa nhắm đến thời Galilê, vừa nhắm đến quyền rao giảng khắp nơi sau sống lại, và nhắm đến cách riêng quyền hành của họ hoàn toàn dựa trên việc Chúa Kitô đã sai họ. Đến thời người ta đặt liên lạc giữa thời Hội thánh và sinh thời của Chúa, thì dung mạo 12 nổi bật vì họ là dây nối giữa hai thời : tiếng Apostolos đã được dành riêng cho họ, đến đỗi Công vụ không muốn dùng tiếng đó cho Phaolô.

No comments: