Tuesday, 10 May 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Tiên tri là gì?

Bởi tiếng dùng quen tiên-tri (tiên = trước, tri = biết) nên chúng ta nghĩ liền đến một người báo trước vị lai –dĩ nhiên hơn các thầy bói khác bởi được Thiên Chúa soi sáng. Phương diện đó cũng có trong ơn tiên tri, nhưng phải nói là phụ tùng.

Cốt thiết, tiên tri là một người nói lời thay mặt một người khác, là “phát ngôn nhân”, là tiếng nói, là người truyền lịnh của một người khác. Tiên tri của Thiên Chúa là phát ngôn nhân của Thiên Chúa, là người nói thay mặt Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa; tiên tri là tiếng nói, là người chuyển tư tưởng, ý muốn, tóm lại ý định của Thiên Chúa trên nhân loại. Nếu Israel là dân của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Vua của Israel; Israel là khu vực Thiên Chúa muốn thực hiện ý định của Người, thì tất cả sinh hoạt của Israel phải được chính thánh ý Thiên Chúa điều khiển dẫn dắt, phải được nuôi dưỡng bằng Lời của Thiên Chúa (Tl 8: 3), do những “phát ngôn nhân“ của Thiên Chúa: nghĩa là những người được chính Thiên Chúa kêu gọi, có khi ngược lại với sở thích của họ. Họ là những người của Thiên Chúa, được bắt lấy mà sung vào công việc của Người.

Ý định của Thiên Chúa, Thiên Chúa không ban bố như một đạo lý có sẵn cả toàn bộ, chỉ việc chép lại rồi ban bố ra. Nhưng, Thiên Chúa làm việc ngay chính trong lịch sử nhân loại, nhất là nơi lịch sử Israel. Ý định đó sau cùng là gì, ta biết được nơi sự kiện quyết định là Chúa Yêsu. Phải có cả dĩ vãng từ Abraham trở xuống để nhìn nhận ra kích thước của sự kiện đó. Nhưng, dĩ vãng đó thế nào nơi tư tưởng của Thiên Chúa. Nhưng, “nào ai biết được tư tưởng của Thiên Chúa để mà mách bảo cho Người?” (Ys 40: 13). Các tiên tri là những kẻ được Thiên Chúa khai tâm, mỗi vị tuỳ vào địa vị mình, để tỏ bày ra ý định của Thiên Chúa, như chính Người luôn luôn thực hiện trong lịch sử, và sẽ còn thực hiện mãi cho đến khi có “trời mới đất mới” (Ys 65: 17; 66:22; Kh 21:1, 2P 3: 13), và Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người (1C 15: 28), lời tiên tri sẽ chấm dứt (1C 13: 8), để nhường chỗ cho thực tại hoàn mỹ, thực tại của Agapè (lòng mên), sự hợp nhất giữa mọi người với nhau và với Thiên Chúa.

Vai trò của ơn tiên tri là phục vụ kế đồ của Thiên Chúa trong lịch sử bằng lời rao giảng để tỏ bày ra, và bằng việc làm để xúc tiến việc thực hiện ý định của Thiên Chúa.

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích tài liệu giảng dạy, phổ biến nội bộ)

No comments: