Tuesday, 31 May 2011

Lm Bill O’Shea : Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)


Câu hỏi #7:

Nhưng Chúa Giê-su đã nói là: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy” (Mát-thêu 18:10).

Câu đáp:

Mặc dù tôi không có ý định làm hạ giá niềm tin vào sự hiện hữu của các Thiên Thần Bổn Mạng, nhưng cũng nên nêu rõ ra rằng lời lẽ trong đoạn Mát-thêu 18:10 có lẽ chỉ đơn giản là một cách để nói rằng Thiên Chúa có lòng quan tâm chăm sóc đặc biệt cho những “kẻ bé mọn” đó.

Lm Bill O’Shea, Queesnland Úc

Bản Việt ngữ: Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn

No comments: