Saturday, 28 May 2011

Lm Bill O’Shea : Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)


Câu hỏi #6:

Một số người có thể không hài lòng với cách diễn giải của cha về những đoạn thánh kinh này.

Câu đáp:

Nếu như tôi đã làm cho một số người không hài lòng qua cách diễn giải của tôi về những đoạn thánh kinh này, tôi e rằng tôi không có lời tạ lỗi nào vì đã làm như vậy.

Nếu như điều đó khiến cho một số người phải đặt dấu hỏi về cung cách cực đoan mà họ hiểu Sách Thánh, và thúc đẩy họ tìm hiểu những điều mà Giáo Hội đã từ lâu dạy chúng ta nên diễn giải Thánh Kinh như thế nào, thì điều đó rất đáng giá.

Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng những diễn giải của tôi về những đoạn thánh kinh nói về sự xuất hiện hữu hình bằng xương bằng thịt của các thiên thần, và những sứ mạng mà thiên thần thực hiện, đều không có ý chối bỏ sự hiện hữu của các thiên thần.

Lm Bill O'Shea, Queensland Úc

Bản tiếng Việt: Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn (Úc)


No comments: