Friday, 6 May 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Các Tiên Tri

Ơn tiên tri là một ơn có luôn luôn trong dân Israel cho đến lối năm -200, thời Macabê, người ta đã cảm thấy như ơn đó không còn nữa, và người ta ngóng đợi một thời mà ơn đó lại xuất hiện, đó là thời sau cùng. Các tiên tri có thể chia làm hai đợt theo chứng chỉ chúng ta còn có: trước thế kỷ thứ VIII, có cả một phong trào tiên tri, trong đó nổi bật cách riêng các dung mạo Samuel, Êlya và Êlisa. Vào giữa thế kỷ thứ VIII, Israel thấy xuất hiện một loạt tiên tri khác, những tiên tri văn sĩ, tức là các tiên tri mà chúng ta còn có các lời sấm trong Kinh thánh. Trong hàng đó, có những tiên tri “lớn” (vì thư tịch còn lại dài hơn): Ysaya, Yêrêmya, Êzêkiel và những tiên tri “nhỏ” (văn thư còn lại ngắn hơn). Theo thứ tự thời gian, các tiên tri kế theo nhau thế này:

-Giữa thế kỷ thứ VII: Amos, Hôsê

-Cuối thế kỷ thứ VII: Yasaya I, Mica

-Cuối thế kỷ thứ VII: Sôphônya, Yêrêmya (Baruc), Nahum, Habacuc.

-Đầu thế kỷ thứ VI: Êzêkiel

-Hậu bán thế kỷ thứ VI: Ysaya II, Hagai, Zakarya.

-Hậu bán thế kỷ thứ V: Malaki, Abđya, Yôel.

Nhiều dân cũng đã biết đến tiên tri, những thánh trạng của các dân. Nhưng hiện tượng tiên tri trong dân Israel có những đặc tính không đâu gặp thấy. Đó là những nhân vật ưu thời mẫn thế, và liên đới chặt chẽ với sinh hoạt của dân, duy trì và phát triển hy vọng về Mêsia hướng đến Chúa Yêsu, cổ võ một lý tưởng luân lý và tôn giáo tinh tuyền không đâu có gì sánh kịp (đạo độc thần luân lý).

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích giáo án lưu hành nội bộ)

No comments: