Saturday, 14 May 2011

Lm Bill O’Shea : Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)

Câu hỏi #4:

Trong Thánh Kinh có đầy dẫy những đoạn nói về hoạt động của các thiên thần; 109 đoạn trực tiếp nói về những hoạt động đó trong Cựu Ước và 171 đoạn trong Tân Ước. Một số các thiên thần lại còn được nêu rõ cả danh tánh (Gáp-ri-en, Ra-pha-en, Mi-ca-e); tất cả các thiên thần này đều có một nhiệm vụ đặc biệt để thi hành. Bằng chứng thánh kinh (nghĩa là, bằng chứng lịch sử) cho sự hiện hữu của thiên thần là điều không thể chối cãi.

Câu đáp:

Những lời bình luận như trên cho thấy nhiều sự hiểu lầm.

Có nhiều vấn đề cần được phân biệt ở đây, những vấn đề này không nên bị lẫn lộn. Thứ nhất, lời bình luận của bạn cho thấy một sự thiếu khả năng chấp nhận một nguyên tắc về hình thức văn thể. Phản ứng này là một sự nhắc nhở rõ rệt về nhu cầu cấp bách của nhiều tín hữu Công Giáo trưởng thành trong việc học hỏi đức tin.

Không có chi ngạc nhiên khi nguyên tắc này có thể đã gây ra nhiều cái nhướng mày vào năm 1943 khi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đề nghị rằng nguyên tắc này phải là một trong những yếu tố chính cần được xét tới khi diễn giải các bộ Thánh Kinh. Nhưng đó là 40 năm(*) về trước!

Điểm chính yếu mà Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII nhấn mạnh là khi diễn giải Thánh Kinh, người đọc trong thời đại ngày nay nên suy xét đến những hình thức diễn tả được rộng rãi chấp nhận bởi dân chúng vào thời đại mà những trình thuật đó được ghi lại.

Điều mà Đức Giáo Hoàng muốn nói là chúng ta không nên cứ luôn mãi “bám theo nghĩa đen” về chân lý lịch sử của những sự kiện được tường thuật, nhưng nên tìm hiểu chân lý đích thực, cái chân lý sâu sắc hơn, chân lý mà Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác-giả-loài-người chuyển tải bằng những hình thức truyền đạt mà họ dùng vào thời đó. Đó là một điều rất sai lầm khi cho rằng những thuật ngữ “biblical – tính thánh kinh” và “historical – tính lịch sử” là những từ đồng nghĩa.

Trong Thánh Kinh, thiên thần nói chung là hoạt động – như ý nghĩa của thuật ngữ thiên thần gợi ra – trong vai trò sứ giả của Thiên Chúa. Các thiên thần được mô tả là những môi giới hoặc những phương tiện thông tin giữa Thiên Chúa với nhân loại; được cho là di chuyển với vận tốc xẹt nhanh như ý nghĩ, và vì thế thường được miêu tả trong tranh ảnh là có cánh (x. Khải Huyền 12:11-12; Thánh Vịnh 103:20).

Những hoạt động khác được gắn liền với các thiên thần trong Thánh Kinh là việc phụng thờ Thiên Chúa, và việc bảo vệ và cầu nguyện cho nhân loại.

Lm Bill O’Shea, Queensland, Úc
Bản tiếng Việt: Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn

_______________
(*) Chú thích của người dịch: 40 năm ở đây là tính ở thời điểm thập niên 80, khi tác giả Bill O’Shea viết câu đáp trong mục Vấn Đáp của báo The Catholic Leader. Xin xem chi tiết trong Lời Mở Đầu.

No comments: