Wednesday, 11 May 2011

Lm Bill O’Shea : Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)


Câu hỏi #3:

Giáo huấn chính thức của Giáo Hội về thiên thần là gì?

Câu đáp:

Một giáo huấn chính thức dạy rằng các thiên thần hiện hữu như những tạo vật của Thiên Chúa đã được đưa ra bởi Công Đồng Lateran IV vào năm 1215, và bởi Công Đồng Vatican I trong giai đoạn 1869 – 1870.

Tuy nhiên, có nhiều vị học giả đặt dấu hỏi rằng sự hiện hữu của thiên thần và của ma quỷ có phải thật sự là một phần trong giáo lý tín điều của Hội Thánh hay không.

Chính vì lý do này mà một số nhà thần học cảm thấy có quyền tự do nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề về thiên thần và ma quỷ.

Quan điểm của riêng tôi là khó mà chối bỏ sự hiện hữu của thiên thần, cả vì lý do thần học (hệ thống đẳng trật của các tạo vật) lẫn vì lý do địa vị của các thiên thần đã từ lâu được thiết lập một cách vững chắc trong truyền thống của Giáo Hội và trong phụng vụ.

Bản Việt ngữ:

Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn

No comments: