Thursday, 30 April 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: Thơ Thánh Phaolô 1Cor 15: câu 44b và 45
Câu 44b-45
Căn cứ của đạo-lý Sống-lại:
Chúa Kitô như Ađam mới thay chỗ cho Ađam cũ. Chỗ này hình như thánh Faolô có ám-chỉ đến quan-niệm về Anthrôpos theo kiểu Philô: theo đó thì Khởi nguyên 1 nói đến việc tạo-dựng Người thiên-thai, còn Khởi nguyên 2 việc tạo-dựng một người khác: Người trần-ai. Thánh Faolô hiểu khác: Ađam thứ hai là pneũma tác-sinh: ngài là nguồn suối cho tất cả sự sống hằng có, thần-thiêng. Còn Ađam cũ chỉ là ‘psykhè’, một vật tự-nhiên, gốc cho sự sống tự-nhiên. Cái so-sánh dựa trên tính-cách ‘đầu một nhân-loại (người cũ và người mới) Philô : De Opificio mundi, 134; Legum allegoriae I, 31, 42, 53-55, 88

Về vấn-đề Anthropos trong Philô: coi O. Cullmann, Christologie des Neuen Testamentes 150-154 171-174

Thần-khí tác-sinh’ : sự sống của Chúa Kitô từ nay (Sống lại) là sự sống thần-thiêng (thuộc giới Thiên-Chúa: quyền-năng, thông-suốt, bất-hoại, vinh-quang…): sự sống đó sống theo bản-tính và quyền-năng của thần-tính tức là Thần-khí. Chúa Kitô có quyền-năng thánh-hoá, quyền năng ban sự sống, vì Ngài là Thần-khí của Thiên-Chúa: Ngài thông-chia năng-lực tác-thành của Thiên-Chúa, có sự thánh-thiện, sự sống đặc-biệt của Thiên-Chúa, Con Thiên-Chúa, Chúa (Kyrios), môi-giới hoạt-động và đầy hiệu-năng.
 
                                                                                                                        (còn tiếp)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến nội-bộNo comments: