Wednesday, 1 April 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: Thơ Thánh Phaolô 1Cor 15: câu 23 24 25 28

Câu 23:
Nói đến viên-thành cánh-chung, thánh Faolô không thể không thêm ít lời (có vẻ ngoài đề) về tận-thế. Theo thánh-ý Thiên-Chúa, việc sống-lại cũng làm theo ‘hàng thứ’: Chúa Kitô, rồi đến các kẻ thuộc về Ngài trong ngày quang-lâm (coi L.Cerfaux,  le Christ… 29-32 về các tiếng dùng Quang-lâm (parousia), hiển-linh (epiphania), mạc-khải (apokalypsis)

Câu 24:
Và cùng-tận là khi Chúa Kitô thi-hành trọn sứ-vụ: fục-hồi trật-tự của vũ-trụ, trong sự tuyệt-đối fục-tùng Thiên-Chúa. Những gì chống-đối với quyền Thiên-Chúa đều bị hủy diệt, và năng-lực fá-rối của ma-quì bị dẹp yên hẳn.

Một vấn-đề khó-khăn trong câu này là những tiếng: Rồi, thế là xong, (hay): rồi sự cùng-tận: tiếng ‘télos’:
  Coi những kiểu giải-thích: L.Cerfaux, le Christ… 43; Le Chrétien dans la théologie paulinienne, 191-194) Có những giải-thích:
“những kẻ khác” (lietzmann, J. Weiss): Về ngữ-học: không thể nhận được vì tiếng Hy-Lạp không thấy có nghĩa đó.

“rồi, thế là cùng-tận”, tức là những biến-cố diễn ra trong khoảng Quang-lâm bắt đầu và việc thiết-lập Nước Thiên-Chúa hoàn-thành.
(kiểu giải-thích thông-thường giữa các tác-giả: Allo, Héring. Kũmel).

“rồi, sau cùng, khi…”, mệnh-đề chính là câu 26: địch-thù cuối…
Vấn-đề tranh-luận gây nên bởi ức-thuyết về 2 cuộc sống lại
Coi: Allo ICor , Excursus XVIII, Saint Paul et la ‘double résurrection corporelle’, 438-454.

Câu 25:
Trong trình-tự tiến-triển không ngừng của mạc-khải, sau cùng Chúa Kitô sẽ toàn-thắng. Và thánh Faolô giải-thích bằng một xuất-xứ hỗn-hợp giữa Tv 110:1 và 8: 7. Từ khi Sống lại, Chúa Kitô là vua. Trước tiên còn trong kín-ẩn (chỉ có kẻ tin mới nhìn thấy). Fải chờ Quang-lâm, điều đó mới nên hiển-nhiên cho mọi người. Câu 25 này có tính-cách một câu fụ-chú trong vòng ngoặc: cốt để tránh mọi hiểu-lầm về tính-cách Nước của Thiên-Chúa. Nước của Con chấm-dứt với Quang-lâm, khi mà sự chết bị tiêu-diệt.
Câu 25 và 17 trưng lời Tv. (Khá tự-do) để diễn-tả quan-niệm của thánh Faolô về Nước của Mêsia, và cho thấy không gì ở ngoài ý-định của Thiên-Chúa.

Có vấn-đề nên đặt là Tv 110: 1 được trưng không có chủ-từ, chủ-từ có thể là Thiên-Chúa, mà cũng có thể (và fải hơn) là Chúa Kitô.

Câu 28:
Cùng với câu 27, tại sao nói đến sự Chúa Kitô fục-từng Thiên-Chúa? Có lẽ để tránh những ý-tưởng sẵn trong thế-giới Hy-Lạp: chúng ta thấy giữa các thần có sự tranh-dành: Saturne lật thần Uranus, và Jupiter lật thần Saturne. Đây không fải thế: Thiên-Chúa Cha là nguồn gốc mọi sự và cũng là cùng-đích mọi sự.

Và sau cùng thánh Faolô chiêm-ngắm sự viên-thành đời đời: đích của việc làm vua của Chúa Kitô, tiến từ ngày Sống-lại của Ngài, và hoàn-tất trong ngày Quang-lâm, tức là vương-quyền vĩnh-viễn và vô-hạn của Thiên-Chúa. Sau cùng và đời đời Thiên-Chúa là tất cả trong mọi người (hay: trong mọi sự): quả-quyết về sự hiện-diện đầy-đủ và hiển-nhiên của quyền-năng Thiên-Chúa trên hết mọi công-việc của Người.    
                                                                                                                        (còn tiếp)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Giảng-huấn thập-niên 1960’ phổ-biến nội-bộNo comments: