Monday, 30 March 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: Thơ Thánh Phaolô 1Cor 15: câu 20, 21, 22

Câu 20-26:
Cuộc quang-lâm cuối cùng của Chúa Kitô
Cần fải so-sánh với ITh 4: 118, 2Th 1: 17-12 2: 3-12 ICor 15: 51-57
Coi Cerfaux: Le Christ dans la théologie de saint Paul, 29tt.
Faolô quăng xa những suy-nghĩ đen tối đó: ánh-sáng Fục-sinh của Chúa Kitô đánh tan mọi mù tối:

Câu 20:
Nhưng kỳ-thực, ý-tưởng tương-fản, bám vào sự-kiện. Một quả-quyết mạnh-mẽ - để nói ngay đến kết-luận cho tín-hữu: mọi sự đã đổi-thay rồitừ sự Sống-lại của Chúa Kitô. Ngài không chỉ sống-lại một mình: Ngài là ‘tiên-thường’: trong mùa gặt lớn-lao của Thiên-Chúa, Ngài là lượm lúc đầu tiên (Lv 23: 10-14 Xh 23: 29 Tl 26: 1-11. Rm 11 : 16): Chúa Kitô sống-lại sẽ đem đến ơn fục-sinh cho cả nhân-loại mới
Các vong-linh: những người ngủ : tiếng nói nhắm đến tín-hữu mà thôi

Câu 21:
Tư-tưởng 2 Ađam: có những tương-quan thánh-sử, có nhất-hướng và cùng-lý đối với những ai nhận ra ý Thiên Chúa. Đầu và cuối thánh-sử có sự tương-chiến nhiệm mầu, nhưng ảnh hưởng hoàn-toàn tương-fản: chết và sống lại.
                                                                                                                        (còn tiếp)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Giảng-huấn thập-niên 1960’ phổ-biến nội-bộNo comments: