Tuesday, 9 July 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thư Thánh Phaolô Thư I Corinthô Đoạn 3 câu 5 đến đoạn 4 câu 21
 3: 5-4: 21
Về chức-vụ Tông-đồ

Để giải quyết những tranh-luận xảy ra chung-quanh những người giảng-đạo, thánh Faolô nói đến quan-niệm của mình về chức-vụ tông-đồ. Những người rao-giảng Tin-Mừng không là gì cả nếu không fải là những dụng-cụ Thiên-Chúa khấng dùng đến, và họ sẽ bị fán-xét chiếu-theo nhiệm-vụ đó. Về mặt này, họ không fẳi là những thầy của tín-hữu, do đó tín-hữu có thể hãnh-diện bởi thụ-giáo với thầy hay, như người ta lấy làm vinh-dự cho mình khi thụ-giáo với một danh-sư nào; những người giảng đạo thực-sự là những kẻ làm tôi tín-hữu, vì tín-hữu đích-danh thì chỉ có thể thuộc về Chúa Kitô, và được cùng thông-chia quyền cao cả của Ngài. Bởi thế chớ có tìm cách vinh-vang nơi những người rao-giảng Tin-Mừng, tức là những người Thiên-Chúa muốn giữ trong sự thiếu-thốn về mọi sự, những người Thiên-Chúa muốn giữ trong khiêm-nhượng, và để cho bị khinh-rẻ.

Chúng ta nên để ý đến bố-cục:
            1: 10-16           Các bè-đảng xung-quanh các người truyền-giáo
            1: 17-3: 4         Khôn-ngoan của loài người, và khôn-ngoan của Thiên-Chúa
            3: 5-4: 21         Các người truyền-giáo

Như vậy bố-cục chung chung làm theo kiểu A – B – Á

Fần thứ 3 này cũng có thể nói là dựa trên bố-cục a-b-á
            a : 3: 5-9          Faolô, Apollô chỉ là những người giúp việc Thiên-Chúa
            b : 3: 10-23      Trach-nhiệm của những người giúp việc Thiên-Chúa
            á : 4: 1-15        Công-nghiệp đích-thực của những người giúp việc Thiên-CHúa là ở đâu
          Còn 4: 16-21     Ít lời kết-luận về hiện-tình của cộng-đoàn Cor. Và việc Faolô có dự-định gì đối với cộng-     
                                   đoàn (gởi Timôthê, và báo trước là sẽ đi Cor.)

 (còn tiếp)                                
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60)

No comments: