Thursday, 18 July 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô Thư I Corinthô Đoạn 3 câu 5 đến câu 9

Faolô và Apôllô

Không còn nói đến Kêfa (điều đó cho thấy là Kêfa thực sự không có vai trò truyền giáo trong cộng đoàn Côrinthô). Faolô chỉ là những người làm vườn của Thiên Chúa (hình ảnh dùng gợi đến Israel: vườn nho của Thiên Chúa). Chỉ có Thiên Chúa mới cho cây cối trong vườn mọc ltên và fát-triển. Nhưng cũng có sự khác-biệt giữa nhiệm-vụ thực tế của Faolô và Apôllô: chính Faolô đã sáng-lập Giáo hội Côrinthô. Apôllô đến cộng-tác vào sau.

Nên để ý cuối đoạn này, hình-ảnh đã chuyển tự vườn nho qua ‘lâu-đài’ của Thiên-Chúa. Tức là hình-ảnh sẽ được bàn đến tỉ-mỉ hơn. Nên nhận rõ: Faolô con người thành-thị chứ không fải dân-quê, nên hình ảnh vận-chuyện dễ dàng nơi thế-giới loài-người, văn-hoá và thành-tích nhân-loại, những sinh-hoạt thành-thị của thế-giới Hy-lạp.

‘lâu đài’  (oikodomè) hình-ảnh thong-dụng trong Tân-ướ (Cv 9: 31 20: 32) Ep 2: 20 Co 2: 7 Ep 4: 12-16 Rm 15: 20 IP 2: 5 2Cor 5: 1.

Nhưng lâu-đài đây không fải cái nhà của người ta: nhưng là của Thiên-Chúa: như vậy hình-ảnh thuộc hình-ảnh Đền-thờ: tức là chỗ Thiên-Chúa tỏ bày sự hiện-diện chúc-fúc của Người, chỗ làm cho Thiên-Chúa nên gần gũi người ta, ở giữa người ta: và như vậy hình-ảnh Giáo-hội: lâu-đài của Thiên-Chúa, cũng là hình-ảnh Hội thánh. Đền-thờ cánh-chung của Thiên Chúa.
 (còn tiếp)                                
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60)

No comments: