Monday, 8 July 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô Thư I gửi Tín hữu Corinthô Đọan 3 câu 1 đến câu 4

3: 1-4

Sau những lời cao-siêu đó về tất cả những nhỡn-giới bao-la của tri-thức siêu-fàm Thần-khí Thiên-Chúa có thể gây nên nơi một linh-hồn được Thánh-Thần huy-động (đây đã rõ, fi-trừ được những đặc-sủng thần-bí, không ai có thể thực hiện được cả tri-thức này), thánh Faolô đáp xuống thực sự, điều nhận-xét ra được nơi Cộng-đoàn Côrinthô. Họ hâm-mộ những thuyết đạo-lý siêu-vời, họ cho lời giảng của vị Tông-đồ là quá tầm-thường. Nhưng họ không biết rằng – một lý ad hominem – (tương-đương với 1: 26) – ‘những hạng khôn-ngoan’ như họ còn kém cỏi quá không sao tiêu-thụ nổi một giáo-huấn sơ-cấp, huống hồ lại nằng nặc đòi những gì là cao-siêu. Họ còn là ‘bé bỏng’, là ‘những người xác-thịt’, ‘người tự-nhiên’ (nèpioi, sarkikoi, psykhikoi). Tang chứng đành rành là những tệ-đoan banh ra trước mắt mọi người nhìn vào nhóm họ. Rồi thánh Faolô chuyển đến kình-địch ghen tuông và hùa-bè tùy theo thị-hiếu mà tranh-luận về các người giảng đạo, và tự đó ngài quay lại vấn-đề bè-đảng.

So chiếu với đoạn thực-tế này chúng ta có thể hội ra con người ‘pneumatikos’ theo thánh Faolô là gì: Người đã chịu lấy ơn Thánh-thần, và sống theo những thúc đẩy, soi sáng, chỉ-thị, khuyên-nhủ của Thánh-thần. Khi nói đến tiêu-chuẩn để fán-đoán tín-hữu Côrinthô có là pneumatikoi hay không, Faolô hoàn-toàn dựa trên những tính-cách hạnh-kiểm (chung qui đều xuất tự agapè) chứ không fải dựa trên tri-thức.
                                                                                                                                                              (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: