Saturday, 15 August 2015

Gs Geza Vermes Dẫn nhập vào cuốn Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài Thay Đởi
Lời dẫn-nhập
cuốn
“Khuôn Trăng Diện Mạo Ngài Thay Đổi”
của Giáo-sư Geza Vermes


Giáo-sư Geza Vermes sinh năm 1924 tại Hung Gia Lợi, trong một gia-đình thuần-thục gốc Do-thái. Ông được hấp-thụ một nền giáo-dục Công-giáo và cũng từ đó, ông đã thụ-phong linh-mục không lâu sau Thế chiến thứ hai.


Vào những năm sau này, ông lại hồi-hướng trở về với cội-nguồn Do-thái-giáo để tìm-hiểu thêm. Lúc đầu, ông theo học tại thủ-dô Buđapest, rồi đến Louvain nước Bỉ, ở đó ông được đọc nhiều sách viết về Lịch-sử và ngôn-ngữ Phương Đông cho đến năm 1953 ông đỗ tiến-sĩ thần-học với luận-đề về Cảo-bản ở Biển Chết.


Từ 1957 đến 1991, ông dạy học ở Anh tại các trường Đại-học như New Castle, Tyne và Oxford. Công việc đầu-tiên ông khởi-xướng, là các Cảo-bản Biển Chết và diện-mạo mang tính sử của Đức Giêsu; rồi từ đó, ông được bổ-nhiệm làm đệ-nhất Giáo sư môn Do-thái-học tại Đại-học Oxford. Ở đây, ông lại đã trở-thành Giáo-sư Danh-dự của Trường này.


Từ năm 1991, ông là vị Giáo-sư từng mở ra các buổi hội-thảo chuyên nghiên-cứu về Qumran tại Trung-tâm Nghiên-cứu Học-thuật Do-thái và đã lập ra môn Do-thái-học trực-thuộc Đại-học-đường Oxford. Giáo-sư Geza Vermes còn là thành-viên Viện Hàn Lâm Anh Quốc có học-vị Tiến-sĩ thực-thụ và danh-dự của Đại-học Oxford tại rất nhiều trường Đại-học khác ở nước Anh.


Giáo-sư Geza Vermes là tác-giả cuốn sách có tựa-đề là “The Complete Dead Sea Scrolls in English” (tức Toàn-bộ Cảo-Bản Biển Chết viết tiếng Anh) cùng hàng loạt các sách hạt-nhân khác về diện-mạo mang tính sử của Đức Giêsu.        

No comments: