Thursday, 23 July 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: THƯ II CORINTHÔ Đoạn 3 câu 7

2Cor 3: 718 4: 1-6

Chức vụ tông-đồ
Tất cả sự cao-trọng của chúc-vụ Tông-đồ đều dựa trên tư-cách fục-vụ Giao-ước mới: nghĩa là sự cao-trọng đó do tự Thiên-Chúa mà đến thôi, và sự yếu-đuối của những dụng-cụ là người ta chỉ làm nổi bật sự cao-trọng đó. Công-việc fục-vụ Giao-ước cũ đã là vinh-hiển lắm, chứng-chỉ là sự rạng-ngời chiếu ra tự mặt Môsê, sau khi ông được gặp-gỡ Thiên-Chúa trên núi Sinai. Dẫu vậy, đó vẫn còn là fục-vụ ‘chữ viết’, án-fạt, sự chết, và hướng tất cả tới một ‘điều nhất-thời’. Như vậy thì fải nói làm sao về vinh-quang riêng của việc fục-vụ Thần-khí vĩnh-tồn? Và thực-sự thì nhiệm-vụ của Tông-đồ là chiêm-ngắm như thể trong gương vinh-quang của Chúa, tức là Thần-khí, và được biến-hình đổi dạng theo hình-ảnh Ngài, được chiếu-sáng do từ Chúa Kitô; để có thể thông ra, không màn che, và như một fản-ảnh, sự biết được vinh-quang của Thiên-Chúa đã lộ-hiện nơi dung-nhan Chúa Kitô.

Để so-sánh Giao-ước cũ với Giao-ước mới, thánh Faolô suy-nghĩ về vinh-quang của Môsê được chiếu theo Xh 34: 29-35. Ngài giải-thích theo kiểu midrash và vạch ra liên-lạc giữa hai nhiệm-cục cứu rỗi.

Câu 7
Nhiệm-cục cũ được gọi vắn-tắt là ‘việc fục-vụ giới sự chết’, nhưng cũng fải nhận rằng nhiệm-cục đó do bởi Thiên-Chúa và cốt là vì mục-đích cứu-rỗi: đó cái vinh-quang nhiệm-cục đó có, và thánh Faolô thấy vinh-quang đó được biểu-tượng nơi sự rạng-ngời nơi mặt Môsê.

Thánh Faolô có thể đối-chiếu ‘doxa’ nơi mặt Môsê với ‘doxa’ của sứ-vụ Tông-đồ là vì ‘kabôd’ (doxa) trong Cựu-ước thường được hiểu về thực-tại thần-linh của Thiên-Chúa, nhưng dưới fương-diện: nhìn thấy được, và nên hiện-tại để cứu dân Israel, hay để thông ra cho dân một cách nào; như thế rabôd được lên-lạc mật-thiết với việc cứu-thoát, tế-độ Dân Chúa. Khiá-cạnh cứu-độ đó càng rõ hơn trong bản dịch LXX (như Ys 12: 2 sức-mạnh của tôi lại dịch bằng doxa – Ys44:23 LXX: doxasthèsetai (glorificabitur Israel), TM: et glorificabit se in Israel. Ys 63: 12-14 TM. Brachio majestatis suae/LXX brachio gloriae suae).   

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Trích Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến nội-bộNo comments: