Tuesday, 18 October 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


Tin Mừng về Nước sẽ đến (tiếp theo)

Mt 37-40

Không phải các kẻ lên tiếng nói đây đã quên các việc họ đã làm. Nhưng họ không ngờ được rằng họ đã làm cho chính Con Người (cho Chúa Kitô) nơi những kẻ khốn nạn. Như vậy, ý nghĩa sâu thẳm của mọi việc họ làm chỉ bày tỏ ra trong ngày sau hết.

41-46

Số phận ngược lại của những kẻ không có lòng thương người. Chỗ này cho thấy rõ: không làm cũng là trọng tội như những tội đã phạm một cách rõ rệt.

Bình luận tôn giáo: việc thương người trong mọi tôn giáo đều được khuyến khích tôn trọng, Do thái: Thiên Chúa nói với Israel: hỡi các con ta, khi các con cho kẻ nghèo ăn, thì ta kể việc đó cho các con như các con đã cho chính Ta ăn vậy (Midrash Tannaim).

Tục ngữ của nước ta: dù xây chín cặp phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người.

Trong Tin Mừng: không chỉ là một lời khuyến khích thương người, lấy cảnh phán xét để răn bảo người ta. Nhưng là mạc khải về Noê, mạc khải thầm kín giữa Con Người (Chúa Kitô) và mọi người trong thiên hạ: nơi kẻ nghèo hèn, khốn khó, người ta đụng chạm với chính Con người (Chúa Kitô) tàng ẩn. Một lý do đặc biệt của Chúa Yêsu (coi thêm Mc 9: 37-41).

Chúng ta có thể coi những ví dụ Mt 18: 23-35; 25: 14-30 như những ví dụ phán xét nữa.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)

No comments: