Monday, 10 October 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
TIN MỪNG VỀ NƯỚC SẼ ĐẾN (tiếp theo)

Mt 25: 31-46 Phán xét cùng tận

Thể văn: Không hoàn toàn là một ví dụ. Yếu tố ví dụ: người chăn chiên phân tách chiên và dê. Loại: lời tiên tri, khải huyền.

Mạch lạc: Mátthêu đặt trong diễn từ chung luận – nhưng được sử dụng nơi lời khuyên răn dạy bảo cộng đoàn: mối đe doạ là các tai ương được hướng đến đời sống đạo đức “công chính”: phải sống thực, chứ không chỉ nghĩ suông: mà việc phải làm trước tiên là đức yêu người nhưng bởi một giá trị khác hẳn của con người ta một khi đã có chính Chúa Kitô đã làm một người ở giữa người ta.

31/ Hình ảnh của văn chương Khải huyền (Con Người, Ngai vinh hiển).

32/ Con Người là Vua: Ngài có quyền phán xét trên cả thiên hạ (Ez 34 nói đến chăn chiên thâu họp chiên của mình: Israel mà thôi).  Hình ảnh lấy tự nghề chăn nuôi Phalệtin: người ta nuôi chung cừu và dê ban ngày. Tối về ràn, người ta phân tách dê (cảm lạnh hơn, và ở chỗ ấm hơn) và chiên (chúng cần có khi thoáng mát hơn).

33/ Đen trắng rõ rệt phân minh (dê: đen, cừu: trắng) để chỉ lành dữ. 31-33 chỉ là khung cảnh cho lời tuyên án. Khung cảnh đó dùng những hình ảnh sẵn có của mạch văn chương khải huyền Do thái (như có thể học được trong các sách: Hênóc, 4Ezra).

34/ Nước đã có tử thao thiên lập địa: đạo lý tiên định lựa chọn là một điều, thay vì làm cho ta sợ hãi, lại là một điều làm vững tâm, vì đây là Chúa Yêsu gợi đến đoạo lý đó để kích động lòng tin cậy, tin chắc vào lời hứa: Nước đã dọn sẵn để ta chịu lấy.
                                                                                                            (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huận lưu hành nội bộ)

No comments: