Sunday, 2 October 2011

Lm Bill O'Shea: THắc mắc của người Công Giáo (tiếp theo)

Câu hỏi #41:

Cha nói rằng một trong những lý do để gọi sự sinh nở đồng trinh là “huyền diệu” là bởi vì đó chính là khi Ngôi Lời hóa thành nhục thể. Con vẫn luôn luôn tin rằng sự Đầu Thai Nhập Thể đã diễn ra vào chín tháng trước đó, tức là vào ngày 25 tháng Ba.

Câu đáp:

Tôi đã không dùng những từ ngữ mà bạn đã dẫn, rằng “một trong những lý do để gọi sự sinh nở đồng trinh là “huyền diệu” là bởi vì đó chính là khi Ngôi Lời hóa thành nhục thể”.

Điều mà tôi muốn diễn đạt là việc Con Thiên Chúa Đầu Thai Nhập Thể, nghĩa là, việc Thiên Chúa hóa thành phàm nhân, là phép lạ cả thể nhất, bất kể cách thức thật sự mà Người đã được sinh hạ ra sao.

Trong câu đáp trước tôi đang bình luận về chuyện phải chăng những từ ngữ “sinh hạ đồng trinh” là nhất thiết bắt buộc chúng ta phải tin rằng cuộc sinh hạ Đức Giê-su về mặt thể lý đã diễn ra qua một cách khác biệt với chuyện sinh nở bình thường theo tự nhiên.

Tôi diễn giải rằng thuật ngữ “sinh hạ đồng trinh” có thể được hiểu theo nghĩa là sự chào đời của Đức Giê-su là kết quả của sự thụ thai đồng trinh – mà sự thụ thai đồng trinh là điều đã được chứng nhận rõ ràng trong cả hai bộ Tin Mừng Mát-thêu và Tin Mừng Lu-ca.

Như lời bạn nói, Lễ Truyền Tin (ngày 25 tháng Ba) được cử hành trong Giáo Hội đúng chẵn 9 tháng trước ngày mừng Lễ Giáng Sinh bởi vì sự thụ thai Đức Giê-su do quyền phép của Đức Chúa Thánh Thần được xem là đã xảy ra ngay vào thời điểm mà Đức Ma-ri-a được sứ thần của Thiên Chúa báo tin là bà sẽ là Mẹ của Đấng Thiên Sai (Lu-ca 1:26-38).

mh September 2011

No comments: