Tuesday, 4 October 2011

Lm Bill O'Shea: THắc mắc của người Công Giáo (tiếp theo)

Câu hỏi #42:

Xin Cha bình luận về ý kiến mới nhất về Đức Ma-ri-a: “Đức Ma-ri-a là một chướng ngại vật làm cản trở công cuộc hiệp nhất do bởi chữ thờ kính”. Chúng ta hãy dứt khoát nói rằng người Công Giáo quả thật là dành cho Đức Ma-ri-a danh dự tối trọng (sự thờ kính). Những từ ngữ “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng bà gồm phước lạ” phải nên được dẹp bỏ, và chỉ giữ lại những chữ “Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời” mà thôi.

Câu đáp:

Lòng sùng kính dành cho Đức Ma-ri-a đã luôn là và sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong truyền thống Công Giáo của chúng ta. Chúng ta tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa bởi vì chúng ta tin rằng Đức Giê-su con của Mẹ là đấng thánh thiêng. Chúng ta cũng tôn vinh Mẹ là Mẹ Giáo Hội, Mẹ tinh thần của tất cả mọi tín hữu.

Chúng ta KHÔNG thờ kính Đức Ma-ri-a. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể được thờ kính. Mặc cho tất cả những điều cao trọng của Mẹ, Đức Ma-ri-a là một loài thụ tạo. Thờ kính Đức Ma-ri-a có nghĩa là đem dâng cho một loài thụ tạo cái danh dự chỉ xứng đáng được dành cho Thiên Chúa mà thôi, và do đó thờ kính Đức Ma-ri-a có nghĩa là sự sùng bái ngẫu tượng.

Kinh Kính Mừng là một bài kinh Công Giáo thông dụng để tôn vinh Đức Ma-ri-a. Đoạn đầu trong kinh Kính Mừng là một sự kết hợp những lời của sứ thần Gáp-ri-en (Lu-ca 1:28) và lời của bà Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1:42).

Giáo Hội đã đặt thêm đoạn sau trong kinh Kính Mừng, là đoạn ngợi khen sự thánh thiện, ngợi khen cuộc đời làm mẹ Đấng Thánh của Đức Ma-ri-a, và cầu xin sự giúp đỡ đặc biệt của Mẹ ở đời này và trong giờ lâm tử.

Không có khả năng gì là bất kỳ đoạn nào trong kinh Kính Mừng sẽ bị dẹp bỏ. Kinh này là một sự diễn đạt lòng sùng kính hợp luật dành cho Đức Ma-ri-a.

mh September 2011

No comments: