Saturday, 15 October 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
TIN MỪNG VỀ NƯỚC SẼ ĐẾN (TIẾP THEO)

Mt 35-36/6
Việc thương người: Các nỗi khốn khó đây có thể đem so sánh với những điều đã được Chúa Yêsu chúc phúc (Mt 5: 1tt).

Khách lạ: người phiêu dạt tha phương hoặc vì kế sinh nhai, hoặc vì bị đày ải khỏi quê nhà, hay phải trốn đi thoát nạn.

Thân phận: người không có quyền lợi, không có luật lệ che chở, không ngưòi đỡ đần.
Kẻ đau yếu bệnh tật: thường cũng coi như đồ chúc dữ, hiếm người săn sóc, để ý đến. Người Do thái cũng coi trọng việc thương người này.

Người bị tù:  không thấy kê trong số những việc thương người Do thái.

Vấn đề:  người khốn nạn và những kẻ thi hang thương người là ai? – Có thể là những người đồng một đức tin, thuộc tín hữu tin vào Chúa Kitô (Hiểu thế nào có thể dựa vào câu 45: vì lời này dễ hiểu hơn cả về những kẻ có đức tin mà không thực hành). Nhưng chiếu theo khung cảnh chung các đoạn 24-25: các dân thiên hạ được thâu họp lại để chịu phán xét. Chiếu theo văn, thì nghĩa rõ rệt là việc tả khốn khó không quan tâm đến nội tâm của các kẻ khốn khó. Chúa Kitô, Con Người nói đây, đã đồng nhất mình với bất cứ người khốn nạn nào, Ngài nhận mình có lien lạc với tất cả những gì là khốn nạn trên trần gian.

Do tự vấn đề này, có vấn đề thần học: lien đới huyền bí đó là gì? Giải đáp không phải là dễ Nhưng điều thuộc đức tin là: Chúa Yêsu đã tuyên ngôn như thế. Một tuyên ngôn có đủ thẩm quyền (vua!). Ngài tự đồng nhất mình với những người đó. Và một trật, lời tuyên ngôn này phủ nhận bất cứ thuyết hay ý tưởng nào muốn nhận có một sự lành gì khách quan trước mặt Thiên Chúa, trong vận mạng đích thực của người ta, mà lại ở ngoài Chúa Kitô; lời tuyên ngôn đó cho những việc yêu người vô vị kỷ một giá trị nói được là vô cùng. Đàng khác, Con Người (Chúa Kitô) không muốn chịu lấy cái gì cho mình (dâng đèn, dâng hoa, dâng nhà thờ…): Ngài lấy quyền cao cả của Ngài mà tuyên bố rằng Ngài chỉ muốn được phục vụ nơi anh em Ngài.                                                                                                        
                                                                                                            (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR
(trích tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ)

No comments: