Monday, 3 October 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


TIN MỪNG VỀ NƯỚC SẼ ĐẾN

Chúng ta coi những tiếng này như cũng chỉ một điều: Hạnh phúc đời sau (theo Tin Mừng), thời cánh chung, sự thành tựu, viên thành, ơn rỗi linh hồn, ơn cứu rỗi, phúc thiên đàng.

1/ Nước hay vương quyền Thiên Chúa nên một sự thực:

Mc 14: 58 (Mt 26: 61; Yn 2: 19; Cv 6: 14): Thiên Chúa là Vua, và người ta thờ lại Người trong đền thờ mới.

Mc 14: 62 (Mt 26: 64; Lc 22: 69): Con Người ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa.

Mc 8: 38(Mt 16: 27; Lc 9: 26); xung quanh có các thánh thiên thầnb.

Mc 23: 39 (Lc 13: 35): Con Nguời sẽ được suy tôn phục tùng.

Mc 14: 28 (Mt 26: 32; coi thêm Mt 25: 32t): Chúa chiên lành lại dẫn đàn chiên của Ngài.

2/ Sự dữ sẽ bị loại hẳn.

Mc 13: 2 (Mt 24: 2; Lc 21: 6. Coi thêm Lc 19: 41-44): Đền thờ ra uế tạp đã bị huỷ.

Lc 17: 26-30 (Mt 24: 37-39): vũ trụ tội lỗi đã qua đi.

Mt 12: 41t(Lc 11: 31): phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Sẽ phân tách (Mt 13: 30-48): Satan bị trục xuất (Lc 10: 18) và vào lửa đời đời cùng những thần của nó (Mt 25: 31). Sự chết không còn quản cai nữa (Lc 20: 36), không còn đau khổ (Mt 11: 5), tang tóc cũng sẽ hết (Mc 2: 19).

3/ Đảo ngược lại mọi sự:

Diều kín ẩn sẽ lộ bày ra (Mt 6: 4. 6: 18; 10: 26/Mc 4: 22/Lc 12: 2; 8: 17) Nghèo sẽ nên giàu có (Lc 6: 20), cuối sẽ lên đầu (Mc 10: 31), bé sẽ nên lớn (Mt 18: 4), đói sẽ được no đầy (Lc 6: 21), khó nhọc sẽ được an nhàn (Mt 11: 28), khóc sẽ cười (Lc 6: 21), buồn phiền sẽ được an ủi (Mt 5: 4), ốm đau được lành mạnh (mù sẽ thấy, què sẽ đi, phung hủi được sạch, điếc sẽ nghe (Mt 11: 5), bị cầm tù sẽ được phóng thích, bị áp bức được thả đi (Lc 4: 18), thấp hèn được nhắc lên (Mt 23: 12; Lc 14: 11; 18: 14), khiêm nhu sẽ quản cai (Mt 5: 5), đàn chiên nhỏ sẽ nên như vua (Lc 12: 32), chết sẽ sống lại (Lc 11: 5).

4/ Nợ nần được tha (Mt 6: 14) , Người tôi tớ đ0ã đền thay cho nhiều người (Mc 10: 45). Kẻ có lòng trong sạch sẽ được thấy Thiên Chúa (Mt 5: 8), một tên mới sẽ được ban cho người ta (Mt 5: 9), người ta sẽ được áo vinh quang của các thiên thần (Mc 12: 25). Họ sẽ được sự sống đời đời(Mc 9: 43), họ sẽ sống cho Thiên Chúa (Lc 20: 38).

5/ Thiên Chúa sẽ thưởng công (Lc 14: 14), phần thưởng lớn lao sẽ ban xuống (Mt 5: 12), một dấu đầy ngập (Lc 6: 38: một lời rất y như thực, cụ thể) phần cơ nghiệp sẽ ban phát (Mt 19: 29), kho giữ trên trời sẽ ban cho lại (Mt 6: 20), ngai và địa vị quản cai sẽ tặng thưởng (Mt 19: 28).

6/ Cộng đoàn hiển vinh trước ngai Thiên Chúa. Họ được cứu khỏi tiêu diệt như Nôê và Lót (Lc 17: 27-29). Mùa màng thu vào kho lẫm (Mt 13: 30), đền thờ mới sẽ được xây cất (Mc 14: 58), nhưng kẻ được thâu họp lại (Mc 13: 27) , con cái Thiên Chúa trong nhà Cha (Mt 5: 9), lễ cưới sẽ diễn ra (Mc 2: 19). Sự vui mừng lớn lao sau quẫn bách sẽ rạng lên (Yn 16: 21). Họ sẽ ở trong nhà tạm đời đời (Lc 16: 9), dân ngoại sẽ tuôn đến thành trên núi và được đồng bàn cùng các tổ phụ (Mt 8: 11) nơi của Con Người (Lc 22: 29t). Ngài sẽ bẻ bánh cùng họ (Mt 6: 11), sẽ trao cho họ chén rượu của vũ trụ mới (Mc 14: 25), đói khát được hết hẳn, sự vui cười trong thời cứu rỗi (Lc 6: 21). Sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và người ta, bị tội lỗi làm phân liệt, sẽ được hàn gắn lại.

Chúng ta sẽ cắt nghĩa những ví dụ này: Mt 25: 313-46; Mt 13: 24-30;. 36-43; Mt 13: 47-50.

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(trích Tài liệu lưu hành nội bộ)

No comments: