Thursday, 18 June 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: THƯ II CORINTHÔ đoạn 2 câu 14 và đoạn 6 câu 10

2: 14 – 6: 10 Sứ vụ Tông đồ.

Một cách đột-ngột, thánh Faolô bỏ trình-thuật hành-trình để mãi đến đoạn 7: 5 mới tiếp-tục lại. Đoạn 7: 5 có thể ăn-khớp ngay với 2: 13. Bởi đó, có tác-giả đã muốn coi 2: 14 – 7: 4 như một thư riêng chem. vào đây bởi lầm-lẫn. Nhưng ức-thuyết ấy không cần-thiết. Không thể cắt-nghĩa các thư thánh Faolô theo kiểu cắt rồi dán lại cho có liên-tục theo cái hợp-lý của chúng ta. Nhưng gián-đoạn có thể do nhiều duyên-do, mà tâm-tình của thánh Faolô là một duyên-do fải châm-chước: có thể ngài muốn trút cả tâm-hồn đã để rồi lấy lại mạch-lạc về hành-trình của Titô. (Có tác-giả cho rằng 2: 12-13 không đúng chỗ, nhưng trước tiên ở trưóc 7: 5).

2: 14 – 3: 16: Sự trung-tín của Tông-đồ.

Thừa-sai của Tin Mừng là hương thơm của Chúa Kitô giữa người ta. Người ta có thể tin cậy vào lời của ngài. Ngài không cần đến thư giới-thiệu: chính tín-hữu, giáo-hội ngài lập là bức thư sống tỏ cho thấy ngài là người fục-vụ Giao-ước mới, dưới sức huy-động của Thần-Khí Thiên-Chúa.

Tiếng ‘hương thơm sự biết’ là một kiểu nói đã có trong Cựu-Ước (sách Huấn-ca (Ben Sira) 24: 15  39:14) trong thế-giới Do-thái (Khải-huyền Ba-rúc): Nhưng hương-thơm đó lấy tự hương-thơm của tế-lễ. Và công-việc tông-đồ được coi như một Lễ-tế (Rm 15: 16). Nhưng hương thơm đó lại có những hiệu-quả nghịch nhau (nên so với ICor 1: 18  23-24.)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Trích Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến nội-bộNo comments: