Tuesday, 8 April 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 12 câu 11 đến câu 31

Câu 11:
Nhấn mạnh vào nguồn-gốc độc-nhất, và tính cách tự-do nhưng-không của Thánh Thần trong việc ban các ơn đó: kết-luận ‘không có lý gì mà coi đặc-sủng như do công-lênh riêng mình’, đến đỗi mối duy-nhất của cộng-đoàn fải lâm-nguy: Duy nhất trong khác-biệt là điều cần-thiết cho cộng-đoàn, cho Hội-thánh cũng như sự duy-nhất giữa các chi-thể của thân-mình người ta.

Câu 12-26:
Ngụ-ngôn về thân-mình và chi-thể.

Câu 27-31:
Áp-dụng ngụ-ngôn về những đặc-sủng để xây-dựng Hội-thánh. Ngụ-ngôn danh-tiếng thời xưa: Menenius Agrippa đã dùng để fủ-dụ dân nổi loạn. Nhưng hình như ngụ-ngôn còn đâm rễ sâu hơn vì còn gặp thấy tại Ai Cập vào thế-kỷ 12 trước công-nguyên.

Chương này quan-hệ trong việc tìm hiểu Hội-thánh Mình Chúa Kitô: coi L. Cerfaux, la théologie de l’Eglise… 204-218: Le corps du Christ.

Chúng ta cũng đành fải học sơ qua theo mạch-lạc văn-chương.
Muốn lĩnh-hội ý-nghĩa của các chương về MÌNH CHÚA KITÔ, cần-thiết fải có một quan-niệm chân-thực về
Hợp-nhất với Chúa Kitô, tức là một ý-tưởng căn-bản đối với thánh Faolô, cũng như đối với Hội –thánh tiên-khởi. Người tội lỗi chỉ được nên công-chính và được Thiên-Chúa ban cho ơn cứu-rỗi bởi có liên-lạc với Chúa Kitô và công-việc cứu-chuộc của Ngài.  Xác-tín căn-bản đó, thánh Faolô diễn ra bằng công-thức EN CHRISTO .

Sự hợp-nhất làm cho ta được ‘ở trong Chúa Kitô’ được thành-hình như:  
Tin và Thanh-tẩy: một đạo-lý chung của Hội-thánh (coi Cv 2: 38, 19: 43 15: 9). Hai điều không thể fân-ly, điều kiện sine qua non để được thông-chia ơn cứu-rỗi đã thành-sự nơi thập-giá của Chúa Kitô.

Thanh Tẩy: Thánh Faolô có một quan-niệm thâm-thúy mà lại rất xác-thực, điều ngài trình-bày trong Rm 6: 1-11: nghi-lễ đó dìm người ta trong sự chết của Chúa Kitô để được thông-chia sự sống do bởi Fục-sinh của Ngài. Vậy, về cứu-rỗi: cần fải có một quan-niệm thực-tế, mới được là vật-lý (để đối-chọi với ‘tâm lý’, ‘luân-lý’!): dựa trên một nhân-sinh-quan nhất-nguyên của Kinh-thánh: xác không fải là một fần của con người đối-chọi với linh-hồn, nhưng là tất cả con người trong thực-tại cụ-thể của một cá-nhân sống. Bởi đó, ‘tội’ lôi người ta vào sự chết, không những nơi linh-hồn mà cả thân-xác. Hối-cải mà được sống trong ơn cứu-rỗi không chỉ là hồn được giải-fóng, và cuối cùng là thoát khỏi vật-chất thân-xác, nhưng ngược lại đòi có sự fục-hồi con người toàn-diện nhờ việc thân-xác được sống-lại. 

                                                                                                (còn tiếp)
                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)

No comments: