Sunday, 21 August 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn DCCT: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)

Khái lược về lịch sử Israel

2. Tính cách đặc sắc của Mầu nhiệm Phục Sinh

Mầu nhiệm cốt là ở nơi việc Chúa Kitô vào vinh hiển: Con Thiên Chúa nên hoàn toàn là người trong sự tế hiến toàn diện cho Thiên Chúa Cha và cho loài người bởi sự chết thập giá; và do đó, đảm nhiệm việc làm trung gian trên nhân loại và vũ trụ.

Với sự sống lại của Chúa Kitô, một kiểu sinh hoạt mới đã bắt đầu và đưa chúng ta vào một thế giới có những giá trị khác hẳn. Bởi đó, thay vì xét Chúa Kitô là gì cho thế giới, thì phải xét và thực hiện ngược lại: thế giới, nhân loại và vạn vật là gì cho Chúa Kitô sống lại (x. 1: 15-18)

Sự sống của Chúc Kitô là “mầu nhiệm viên mãn” tuyệt đỉnh (Co 1: 19; 2: 9).

Tổng quát các khía cạnh của mầu nhiệm:

Nhờ sự sống lại và tôn dương của Chúa Kitô:

  1. Mầu nhiệm Giáng sinh Nhập thể của Con Thiên Chúa được đầy đủ hiện thực (sống lại: mầu nhiệm Kitô luận).
  2. Quang lâm của Chúa Kitô + Chúa được khai mạc, Nước Thiên Chúa đã đến (Sống lại: mầu nhiệm Cánh chung).
  3. Mặc khải của Thiên Chúa Ba Ngôi trong nhân loại được thành tựu: Thiên Chúa Cha, trong Con của Người, đã ban mình và tỏ mình ra cho người ta, nhờ Thánh Thần (Sống lại: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi).
  4. Người ta và cả vũ trụ được giải thoát thực sự, cái tâm khảm của vũ trụ đã được tôn vinh trong Thiên Chúa (Sống lại: mầu nhiệm cứu thục).
  5. Những quyền năng sự dữ đã bị bại hẳn rồi và phải lụy phục chung công vào lịch sử cứu rỗi (Sống lại: mầu nhiệm chiến thắng của Thiên Chúa).
  6. Hội thánh và các bí tích đã được thành sự nơi nguồn suối luôn luôn hiện tại và giữa ta (Sống lại: mầu nhiệm hội thánh).
  7. Sự viên mãn vạn đại đã thành tựu trong sự sống đời đời (Sống lại: mầu nhiệm thời gian và vĩnh cửu).

Tóm lại:

Sự sống lại của Chúa Kitô không phải là một tín điều giữa nhiều tín điều khác trong một Kinh Tin Kính, cũng không phải là một sự kiện quá khứ không hậu quả gì cho hiện tậi, cũng không phải chỉ là một chứng về tính Thiên Chúa của Chúa Yêsu. Mầu nhiệm sống lại thực là trung tâm của đức tin, biến cố độc nhất và toàn diện:

-trong đó Thiên Chúa yêu mến và cứu nhân loại trong vinh quang của Chúa Kitô

-biến cố cho tất cả sinh hoạt tín hữu và cả nhân loại được có ý nghĩa và một trật biến sinh hoạt đó cho đến đời đời.

Bởi đó nên, sự sống lại của Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mặc khải Tân Ước cũng như của đức tin Hội thánh.

Giao ước của Thiên Chúa mọi thời, tất cả mặc khải được toát yếu lại và nên trọn trong sự sống lại của Chúa Kitô. Hết thảy các mầu nhiệm được mặc khải, hết thảy các tín điều của Hội thánh là như những tia sáng, những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm độc nhất toàn diện là Chúa Kitô sống lại. Tất cả lòng tin của Hội thánh nhất thiết là lòng tin xây trên biến cố Phục sinh: chính khởi từ và vì Chúa Kitô sống lại mà tín hữu đi đến lòng tin: vào Chúa Ba Ngôi – vào ơn cứu chuộc loài người tội lỗi, - vào ơn tái tạo trong ơn thánh, trong sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Xét về lịch sử và thần học, tất cả lòng tin của Hội thánh đều tuỳ vào quả quyết căn bản bao quát: Ngài đã sống lại! Yêsu là Chúa! Nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, tất cả lịch sử nhân loại được thâu nhận vào sự chung sống trong yêu mến của Ba Ngôi Thiên Chúa,. Bởi Chúa Yêsu đã sống lại thì không có thể nào phân tích số phận của loài người với sự sống đời đời của Thiên Chúa!

Vậy sự Sống lại của Chúa Kitô cho thấy:

  1. Tất cả mặc khải toát yếu lại nơi mầu nhiệm độc nhất và toàn diện này: CHính Thiên Chúa ban mình Người cho nhân loại, Thiên Chúa yêu mến, cứu thoát, và ban phúc vinh hiển cho người ta trong Chúa Yêsu sống lại;
  2. Mầu nhiệm Thiên Chúa, của Chúa Kitô và của người ta đó đáp lại câu hỏi căn bản là chính sinh mạng người ta, và đáp lại nguyện vọng thầm kín của tất nhân, vì mầu nhiệm này đặt nền tảng và hoàn thành bí nhiệm của con người, và tạo nên cho con người môi trường sinh sống sâu thẳm nhất, thực nhất.

3.Sự sống lại của Chúa Kitô: ơn cứu thoát nhân loại.

Sự sống lại của Chúa Kitô là sự thể đã kết thúc trong vinh quang Thiên Chúa và cũng là Quang lâm khai mạc cho tất cả nhân loại, nên sự sống lại không chỉ ở nơi nhân tính riêng của Chúa Kitô được vinh hiển nhưng là, nhờ nhân tính đó, tất cả nhân loại và vũ trụ tạo thành đã được biến quyền năng phục sinh do tự Thiên Chúa Cha, tuy mới trong mầm giống, hay nơi nguyên nhân.

(còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR

(tài liệu giảng huấn lưu hành nội bộ)

No comments: