Friday, 6 November 2015

Gs Geza Vermes Diện Mạo Đức Giêsu : Ảnh-hình về người Con (Bài 11)Chương 2
Đức Giêsu của ông Gioan
Là Đấng Thiên Sai
hay Khách Lạ từ trời
(Bài 11)Ảnh-hình về người “Con”

Ảnh-hình cuối, về người “Con” ban-sự-sống-vĩnh-cửu được ông Gioan diễn-tả là việc có quan-niệm truyền-thống của người Pharisêu-Do-thái-giáo về việc sống lại trở về với xác-phàm nhục-thể, như có ghi ở đoạn 6 câu 40 sau đây:

“Bởi, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."


Và, đoạn 5 câu 24, lại cũng chép:


“Tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.”


Khẳng-định này, là cốt ý nói về sứ-vụ cuối cùng rất hiền-từ của người “Con” rõ ràng gây xung-đột với chức-năng xét-xử đã trao ban cho Ngài như một đoạn khác ở Tin Mừng do tác-giả Gioan ghi lại, buộc ta phải suy-nghĩ cho tới nơi tới chốn, mới lĩnh-hội được. Bởi, như ông Gioan có nói rõ, rằng: vai-trò xét-xử của người “Con”, qua câu xác-quyết ở đoạn 5 câu 22 và 26-27 như sau:


“Quả thật, Chúa Cha không xét xử ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử.”

Và:

“Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Ngài cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con chính là Con Người.”


Tuy nhiên, theo quan-niệm của người theo Do-thái-giáo vào lúc giao thời ở giai-đoạn giữa Cựu-ước và Tân-Ước, mọi người vẫn quen với tư-tưởng về cánh-chung-luận, qua đó quan án là đấng bậc được phép có quyết-định tha bổng hoặc lên án chết cho ai khác, cũng đều được.

Thật ra thì, ảnh-hình sứ-vụ của người “Con” ở trình-thuật Tin Mừng của ông Gioan, Ngài là sự sáng soi trọn-vẹn như đoạn 3 câu 17 Tin Mừng này từng đoan-quyết:

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu rỗi.”


Vậy thì, làm sao Ngài lại trở-thành vị quan-án dữ-dằn được? Bởi thế nên, ta có thể cũng quan-niệm được rằng: nghịch chống lòng trông-đợi người “Con” khi Ngài trở-thành quan-án, Ngài sẽ không xử phạt bất cứ ai. Trái ngược hẳn, Ngài lại sẽ chỉ ban-phát ơn lành tha-thứ và sự sống vĩnh-cửu, thôi. Điều này, cốt ý bảo: ta nên tìm hiểu xác-quyết được tác-giả ghi rõ ở đoạn 5 câu 26-27 những muốn cho người đọc thấy được vị quan án đầy lòng xót thương, rất dễ nhận.


“Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi Ngài thế nào, thì Ngài cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình Ngài như vậy, và ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con chính là Con Người vậy.”


Khẳng-định này, lại có ý bảo rằng: phán-quyết ở trên, lại có nghĩa: quan-án đây lại sẽ hành-xử mọi sự vằng việc ban-phát sự sống. Đây là hành-xử tha-bổng, cũng dễ nhận.

Vậy thì, điều gì xảy đến với thế-gian đầy tăm-tối với rẽ-chia, cả những người không tin vào những thứ như ông Gioan đã diễn-tả, đặc-biệt về những người Do-thái-giáo, chứ? Bởi lẽ, mấy người này đều là những người không tin tưởng bất cứ điều gì, nên họ không có vấn-đề gì trổi-bật như tác-giả Gioan từng nhận-định.

Nói cách khác, vấn-đề như trên sẽ tự-động chấm-dứt nếu ta so với trạng-huống của người Do-thái-giáo. Điều này, mở ra cho ta thấy tình-huống cho phép ta tha hồ mà tưởng-tượng, chẳng hạn như: điều ông từng bảo rằng: người theo Do-thái-giáo vốn không tin tưởng gì hết nên họ không cần đến xét xử, bởi lẽ từ lâu họ từng tự xử-án chính mình rồi.

Tuy thế, có điều chắc là: người “Con” đây không được coi là Đấng ban phát sự công-minh/chính-trực, như lâu nay Ngài từng xác-quyết. Bởi, Ngài là công-cụ của sự sống sinh-động, như tác-giả Gioan cũng đã ghi lại ở đoạn 11 câu 25, cứ bảo rằng:


“Đức Giêsu phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”


Trước hết và trên hết, Ngài là nguồn-mạch tình thương-yêu, mến mộ. Tình thương đây, là yếu-tố vượt trội ở trình-thuật đặc-thù của ông Gioan, cả ở trời cao chốn thiên-đường lẫn ở dưới thấp nơi phàm-trần, tất cả đều quyết-tâm hướng về phía trước và lưu lại giữa những kẻ tin vào người “Con”.

Ảnh-hình về người “Con” nay đắm chìm trong tình yêu-thương rộng lớn khắp mọi nơi. Rồi từ đó, ta thấy được Cha yêu người “Con” và người “Con” vẫn yêu Cha, như đoạn 17 câu 23 từng diễn-tả:

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Và, những ai tìn vào người “Con” lại cũng thương-yêu Ngài và tuân thủ lời Ngài. Họ được cả người Cha và người Con thương mến, như đoạn 14 câu 21 còn ghi dấu:

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."     

 
Và, đoạn 16 câu 27-28, lại cũng viết:

“Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."


Còn hơn thế, họ lại có bổn-phận phải thương-yêu lẫn nhau do bởi hiệu-lệnh từ Đức Giêsu đã đề ra cho họ, như một “giới-luật rất mới”. Quả thật, là: Tin Mừng Thứ Tư đoạn 13 câu 34 đã ghi lại:

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." 

 
Và, đoạn 15 câu 12, 17 lại cũng thế:


“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy thương yêu nhau.”


Tình thương-yêu hai chiều giữa kẻ tin được lấy mẫu từ tình yêu-thương mà người “Con” chứng-tỏ nơi Ngài vẫn được mọi người trông-đợi là dấu-chỉ đặc-biệt để đồ-đệ Đức Giêsu sẽ theo đó mà làm, hệt như trình-thuật Tin Mừng Thứ Tư còn ghi đậm ở đoạn 13 câu 34, bằng một minh-định rõ-rệt:


“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."


Điểm rất mới, nơi giới-lệnh “tình thương” là bản-chất của người “Con” mà tác-giả Gioan đã đề ra. Nói rõ hơn, bản-chất ấy vẫn qui về cộng-đoàn của những người có nguồn gốc không là Do-thái-giáo vốn là điều mà tác-giả Tin Mừng đây muốn chứng-tỏ với họ. Điều này, cũng là chuyện thiết-yếu hệt như việc ta buộc phải dịch ra tiếng Hy-Lạp cụm-từ bên tiếng Do-thái đã trở-thành danh-từ chung mà mọi người đều hiểu, đó là tự-vựng “Rabbi”.

Ở Tin Mừng Nhất Lãm,  Đức Giêsu-thực biết rõ giới-lệnh thần-thánh là cốt nằm ở việc mọi người sẽ thương-yêu nhau như anh em ruột thịt của mình. Điều này, được ban-bố cho bậc tiên-tổ ở Cựu-Ước, như đã ghi ở sách Lêvi đoạn 19 câu 18, và sau được tác-giả Mát-thêu soi-dọi ở đoạn 5 câu 43, cũng như đoạn 19 câu 19 và đoạn 22 câu 39, vẫn cứ bảo:

“Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

         
Giới-lệnh chính Ngài đề ra, đã gia-nhập vào cùng hơi thở là tình yêu Thiên-Chúa và lòng mến đối với người anh em, như ta còn thấy ghi rõ ở trình-thuật tác-giả Mác-cô đoạn 12 câu 29-31 như sau:


“Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên-Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên-Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."


Đây cũng thế. Người Đạo Chúa theo trình-thuật tác-giả Gioan, là những người từng xuất tự dân ngoại, lại vẫn đòi cộng-đoàn mà mình gia-nhập nên mở lớp dạy cho học-sinh tiểu-học và tại những lớp như thế, mọi chi-tiết dù đơn-giản đều phải được đánh vần từng chữ, có như thế họ mới hiểu được.

Tiếp theo sau hai ý-tưởng về sự sống vĩnh-cửu và tinh thương-yêu, điều thứ ba là: ý-niệm về vinh-quang/danh-dự, tức: yếu-tố hiệp-thông/kết-hợp Cha, người Con và các kẻ tin vào Ngài.

Ở mức cao nhất, vinh-quang/danh-dự là thuộc-tính thánh-thiêng không mang ý-nghĩa thời-gian vẫn được Cha và người Con san-sẻ cả vào lúc trước khi có tạo-dựng; và đặc-biệt hơn, đã tặng-ban cho người “Con” trong giai-đoạn Ngài thực-hiện sứ-vụ tỏ-bày tình thương-yêu của Ngài cho trần-thế, như đoạn 17 câu 5 và 24 đã từng ghi:


“Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian”;

          và:

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.”


Từ dưới lên, vinh-danh của Ngài nằm ở việc nhận-biết và tuyên-dương vinh quang của Thiên-Chúa vẫn bao hàm yếu-tố rất cảm-kích. Cả hai khía-cạnh này, đều được bộc-lộ nơi lời nguyện-cầu của Đức Giêsu ở đoạn 17 cây 1, như sau:


“Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha lại cũng tôn vinh Cha”.


Việc Cha tôn vinh người Con như thế, được cắt-nghĩa như một hệ-quả của sự việc Ngài có quyền trao-tặng sự sống vĩnh-cửu cho mọi người phàm ở trần-thế, mà đoạn 17 câu 2 cũng đã ghi lại như sau:


“Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền-uy trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Ngài.”


Tiến-trình tôn-vinh này, được kẻ tin phản-ứng bằng việc cảm-kích lòng nhân-hậu của người “Con” như đã diễn-tả ở đoạn 14 câu 13 sau đây:


“Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con”.


Tôn-vinh như thế, lại dẫn đến việc tham-gia một cách bí-nhiệm vào vinh-quang thần-thánh cho những ai gắn liền với ngưòi “Con” và mở rộng việc “thần-thánh-hoá” cả vũ-trụ/vạn-vật đối với kẻ tin. Điều này, được tỏ-bày cho thế-giới nhân-trần biết, ở đoạn 17 câu 22-23, như sau:


“Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem Tôi sai ở chỗ nào; còn nếu Tôi nói phải, thì sao anh lại đánh Tôi?”


Ở đây nữa, ta đạt đến phần sâu-thẳm của lập-trường tư-tưởng của tác-giả Gioan về sự hiệp-nhất giữa Cha và người Con, về việc người Con nằm trong Cha đã dẫn về hệ-quả là quan-hệ ràng-buộc Cha và người Con và cả những ai phó-thác cho tình thân-thương/giao-hảo rất gần gũi đến độ thần-bí, khó hiểu trong cộng-đoàn Hội-thánh của ông Gioan, vào lúc ấy.


                                                                                                              (còn tiếp)


Gs Geza Vermes biên soạn
Mai Tá lược dịch                

No comments: