Wednesday, 19 November 2014

Lm.Hoàng Diệp CSsR: Trong Ánh Tin Mừng

ĐẠO TRỜI
(Dọn đường...)
Bước đi dầu sáng ngập trời,
Ai từ chối Chúa, vẫn đời tối tăm.
Đời tối tăm: bao năm không rõ
Nguyên nhân nào mà có chúng ta ?
           
Nhìn con thì biết có cha,
Khi thấy ngôi nhà biết có người xây.
Tâm hồn sáng suốt hiểu ngay
Càn khôn kỳ diệu có tay ai làm.

Đấng Hóa công mắt phàm không tỏ,
Nhưng lòng thành thấy rõ không sai.
Đây là nguồn gốc Đạo Trời,
Khiến người muôn nước ngàn đời kính tôn.

Vì đã có tâm hồn bất diệt
Nên con người hằng biết tiến lên;
Mong cầu hạnh phúc vô biên,
Cùng chân thiện mỹ mới yên cõi lòng.

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI  (1)                                                            
 (Tóm gọn)                                                                                                                                  
Nước Trời mầu nhiệm mà đơn sơ,
Chúa tỏ cho ai, nấy được nhờ.
Như khối Tình Yêu trong hồn bạn
Mang nguồn sống mới, thật không ngờ.

Ai ngờ trong “khó” có ủi an,
Có niềm vui chảy giữa lầm than,
Trong cảnh tối tăm, lòng vẫn sáng,
Mang nguồn phúc lạ đến trần gian.

Vì Chúa là tất cả Nước Trời,
Là nguồn hạnh phúc chẳng hề vơi.
Là nước Bình An ta khao khát.
Được Chúa  ta sống mãi muôn đời !

Huế, 2007
(1) Nên Chúa phán: Hãy lo tìm kiếm Nước Trời
      Còn mọi điều khác Chúa Trời ban thêm. (Mt 6,33)

No comments: