Tuesday, 1 July 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 13 câu 11 và 12

Đoạn 13 câu 11:

Có những tác-giả muốn hiểu theo tiếng đạo bí-truyền (R.Reitzenstein): trẻ bé (nèpios) là người mới được khai-tâm lần đầu (cấp bét trong kinh-nghiệm bí-truyền); sau đó “trưởng-thành” (thành-toàn) là người đạt đến mút cùng của việc thụ-truyền.

Nhưng từ-ngữ đây, nhất là fản-đề trẻ con thành-nhân là kiểu nói rất thông thường của triết-lý bình-dân dưới ảnh-hưởng khắc-kỷ. Và đàng khác từ-ngữ cũng thịnh-hành giữa người Do-thái Hy-lạp-hoá. Vậy kiểu nói của Faolô chỉ muốn nói rằng: cũng như người có tuổi rồi thì bỏ thói trẻ con đi; cũng vậy, khi sự ‘trọn-lành’ đã đến thì gnôsis thuộc giai-đoạm ‘trẻ bé’cũng sẽ bị loại đi.

Sự trọn-lành đó là gì? Thường chỉ hiểu về fúc-lạc đời sau. Nhưng chiếu theo ý-tưởng ICor 2 (như nói trên) vá Ga 4:1tt thì sự trọn-lành đó cũng là điều Thiên-Chúa đã làm cho chúng ta trong Chúa Kitô (so các kiểu nói trong Ga 4: 6 3: 23tt): thời của lòng tin, của lòng mến là thời viên-mãn, là thời thành-tựu, là thời ‘trưởng-thành’ trong trình-tự thánh-sử. (Coi lại LCerfaux, Le Chrétien…. 238s): cũng như vinh-quang của các tông-đồ (2Cor 3: 11) tuy chưa đến cùng-tận cũng đã vững-chải, chắc-nịch, thuộc trật-tự chung-cục, thuộc hằng có xuyên vào thời-gian: thì những đức đối-thần, tuy chưa đến viên-thành, cũng đã đạt đến trật-tự mới; đụng-chạm đến Thiên-Chúa không trung-gian; và Thiên-Chúa thông mình ra nhờ các đức đối-thần đó,

Câu 12:
Thuyết Achelis: ám-chỉ đến gương mà-thuật: fù-thủy cao-tay cho mình có quyền hiện ra trong gương những cảnh xa về thời-gian hay không-gian. Mà thường đem về tương-lai, nên người ta cho hình-ảnh dùng đây có nghĩa: sự biết hiện-tại về Thiên-Chúa cũng không khác gì hình-ảnh hiện trong gương mà-thuật đó, có tính-cách tượng-trưng, cần fải nhờ fù-thủy cắt-nghĩa.

Nhưng không thấy thánh Faolô dùng bao giờ những ám-chỉ về mà-thuật như vậy. Một chứng Achelis dùng là hình-ảnh ‘trẻ con’ là người lên đồng chiêm ngắm. Còn người lớn (fù-thủy) chỉ cắt-nghĩa. Hình-ảnh ‘gương’ và ‘trẻ con’ ở đây ở trên một bình-diện” sự khiếm-khuyết về tri-thức.

Vậy rất đơn-giản: một lần nữa, thánh Faolô dùng kiểu so-sánh thông-thường ‘gương cho thấy bóng, chứ không cho đụng chạm với chính sự vật’ – cùng với điển Kinh thánh là Ds 12: 8 Xh 33: 20  để nói đến sự khiếm-khuyết của ơn tiên-tri, các đặc-sủng. Đặc-sủng tuy là ơn thuộc Kitô-giáo, nhưng hình-thức vẫn còn ở vào giới nhất-thời, nếu tín-hữu không thể vượt quá những cảm-tưởng thấp kém ‘xác-thịt’ kèm theo các hiện-tượng đó. Vậy, kiểu suy-tưởng của thánh Faolô ta có thể nói thế này: Tín hữu Corinthô quá hãnh-diện về những đặc-sủng, thánh Faolô nói: các đặc-sủng đó (nhất là trí-tri) thuộc giới khiếm-khuyết.

Nói với người Hy-Lạp, thánh Faolô gặp ngay kiểu nói của Hy-Lạp, so-sánh biết bằng gương, với coi tận mặt sự-vật. Nhưng tư-tưởng của ngài luôn luôn thấm-nhuần Kinh-thánh, và Ds theo LXX lại có chỗ xác-định ơn mặc-khải cho các tiên-tri và ơn mặc-khải cho Môsê ‘với các tiên-tri, Ta nói bằng ‘ainigma’ (di’ainigmátôn) tiếng Hipri: hi^dah: kiểu nói bóng gió, câu đố, những bí-hiểm khó hiểu); đi liền với hình-ảnh ‘gương’, ‘ainigma’ trở nên điều thấy được (vì tự tiếng thì ainigma chỉ một cách minh-hoạ, biểu-tượng).    
                                                                                                                                                     (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)

No comments: