Saturday, 12 July 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 13 câu 13

Câu 13:

Theo như trên thì chúng ta đã giải-thích một fần rồi câu này.Nhưng thực-sự, câu khá khúc-mắc.

Ménei (manet): (thì hiện-tại, chứ không fảio sẽ đến)- thường đối chọi với ‘piptei’ (excidit) trong câu 8. Nhưng đối-chọi đó, có khi không nhằm  nunì dè (nunc autem Vulgate) có thể có nghĩa đối chọi (MF Lacan bênh nghĩa này: cependant) – hoặc có nghĩa ‘bây giờ”.

Rồi nếu ‘manet’ là tồn-tại trong fúc-lạc đời sau thì chúng ta cũng gặp khó-khăn khác: đời sau , lòng tin sẽ biến để nhường chỗ cho ‘thấy’ (2Cor 5: 7). D(ời sau lòng trông-cậy cũng thế nữa (Rm 8: 24t)
Không cần nói thêm những xác-định tín-điều thời sau (Bênêđitô XII)

Chúng ta thấy lời thánh Faolô bỏ ngỏ, đàng khác lại dùng thời hiện-tại cho ‘manet’ (ménei). Chúng ta không thể nói thánh Faolô không ám-chỉ đến đời sau; những kiểu nói, cũng không cho fép ta bỏ ngoài hiện-tại: Vậy công-thức ‘nunì dè ménei’ (nunc autem manet) chúng ta hiểu theo mạch-lạc: là đối-chọi với những đặc-sủng: đặc-sủng khiếm-khuyết nhất-thời, không cho tiếp-xúc trực-tiếp với chính Thiên-Chúa – còn 3 nhân-đức đối-thần thuộc giới chung-cục thuộc sự trọn-lành Tân-ước, những điều cốt-thiết nhất để ta được tiếp-xúc trực-tiếp với chính Thiên-Chúa.

Và thánh Faolô nhấn một lần nữa: tuy cả ba thuộc giới thành-toàn trọn lành, nhưng chỉ có Agapè mới là cao-cả nhất.
   
                                                                                                                                                     (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)

No comments: