Tuesday, 29 July 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 14

Hai đặc-sủng ‘tiên-tri’ và ‘ngữ-ân’.

Những chi-tiết về 2 đặc-sủng: đó là chương thần-học Tân-Ước về đặc-sủng.  Nhưng thần-học đây lại làm nhân một hoàn-cảnh đặc-biệt: bút-chiến với những lạm-dụng. Vì thế, thành Faolô mới nói mạnh đến các sở-đoản của đặc-sủng, trong đoạn 13. Vì não thần-bí Hy-Lạp không đành lòng với đời sau: những gì tuyệt-đối đã nên thành-fần của sinh-hoạt hiện-tại Đối với tín-hữu Côrinthô những đặc-sủng trí-khôn hình như đã là hoàn-thành trọn-hảo, khiến cho tín-hữu đã được vào giới Thiên-Chúa. Bởi đó, thánh Faolô nhấn đến tính-cách lâm-thời của các đặc-sủng đó. Đã hẳn các đặc-sủng đó đã fát-triển năng-lực trí-khôn người ta một cách lạ-lùng. Không hề thấy trong thế-giới dân ngoại, nhưng dù sao, các đặc-sủng đó vẫn ở trong tầm-độ của sinh-hoạt hiện-tại. Chúng chưa fải là mút cùng đã hứa cho sự sống sau ngày Sống-lại. Về fương-diện đó, đặc-sủng không thể so-sánh được với đức độ đối-thần, tin cậy mến, những nhân-đức thuộc sinh-hoạt hiện-tại thật, nhưng đằng khác, các đức đối-thần đó đạt đến những thực-tại hằng có.

Sau khi đã vạch ra những nguyên-tắc chi-fối đặc-sủng: kerygma là nền-tảng (analogia fidei), mục-đích: xây-dựng Hội-thánh duy-nhất; và giá-trị lâm-thời của đặc-sủng (đoạn 13), thánh Faolô đi vào những chi-thu cụ-thể hơn về đặc-sủng; ngài bàn đến 2 đặc-sủng có liên-hệ đặc-biệt với tín-hữu Côrinthô : ơn tiên-tri và ngữ-ân. Điều nổi hơn cả trong chương này là thánh Faolô bênh-vực quyền của lương-tri, trật-tự, lòng yêu-mến fục-vụ. Ngài ra sức khử-trừ những gì là ích-kỷ, hư-danh, dấu-vết của tâm-hồn ngoại-đạo hỗn-loạn, tư-kỷ.

Đoạn chia được làm 2 fần:

1-25     so –sánh hai đặc-sủng ‘tiên-tri, và ngữ-ân’
  1-5     trong 2 ơn đó, ơn tiên-tri đáng ước-mong hơn, vì ích-lợi hơn.
  6-12   ngữ-ân không có ích-lợi cho Cộng-đoàn nếu không được giải-thích
 13-19  ngữ-ân cần fdải có giải-nghĩa nhờ trí-khôn
  20-25 ngữ-ân không giải-thích là một ‘điềm’ dữ; ơn tiên-tri đích-thực bao giờ cũng có ích.
26-40   những chỉ-thị về việc sử-dụng đặc-sủng tiên-tri và ngữ-ân trong buổi hội-họp cộng-đoàn
26-33   thứ-tự fải giữ về những đặc-sủng
34-35   cấm fụ-nữ không được lên tiếng
36-38   lời quở-trách tín-hữu Corinthô vì tính-cách riêng-rẽ của họ.
39-40   lời kết-luận không cấm-chỉ ngữ-ân, nhưng fải có đoan-trang trật-tự trong các buổi hội-họp.             

   
                                                                                                                                                     (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)