Thursday, 12 December 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 7 câu 16-24

Chú giải:

Đoạn 7: 17-24

Mở rộng vấn-đề

Mọi địa-vị trần-gian đều chỉ có giá-trị tương-đối, một khi Nước Thiên Chúa đãđến. Quan-điểm của thánh Faolô là: thay đổi ít chừng nào hay chừng ấy về những địa-vị trần-gian, khi nào chúng không trở-ngại cho việc thực-hiện ơn kêu-gọi làm tín-hữu. Và, thánh Faolô nêu lên hai nố làm thí-dụ: cắt-bì và không cắt-bì – nộ lệ và tự-do.

Trước đây, vì lý-tưởng nhân-đạo mà người ta coi thánh Faolô nhưng không có tâm-hồn rộng-rãi đối với hạng nô-lệ. Nhưng xét cho cùng: chỉ có giải-quyết của thánh Faolô mới cho thấy là đúng tinh-thần của Tin Mừng: tương-đối-hoá hết thảy những sinh-hoạt trần-gian (đó là đối với Nước Trời) – biến-đổi trần-gian và sinh-hoạt trần-gian tự xác-tín bên trong của lòng tin, chứ không làm cách-mạng. Và đó là lý-tưởng Công-giáo tiến-hành. Không fải giải-thoát một vài người nghèo, một vài người thợ thuyền: nhưng biến đổi cục-diện tự bên trong để hoàn-cảnh nên xứng-đáng với con người, với những con cái Thiên-Chúa.

Câu 25-35:
Đây thánh Faolô trình-bày lý-tưởng khiết-tịnh. Tất nhiên từ xưa vẫn là chỗ tranh-luận giữa Thệ-fản và Công-giáo. Nhưng chữ thì đã rõ là thánh Faolô thiên hẳn về fía khiết-tịnh. Muốn tránh kết-luận, thì có nhiều tác-giả Thệ-fản nói lý-lẽ cho khiết-tịnh là tận-thế gần bên sườn, và bởi đó dựa trên ngộ-nhận, nên không có giá-trị gì cả. Đây là vấn-đề: quan-niệm thánh Faolô về tận-thế, về ngày Quang-lâm.

Coi: DBS VI, 1361-1384 (về các thư thánh Faolô) (cả bài: Parousie nói về đạo-lý quang-lâm trong Tân ước 1331-1419)
        Rigaux B. Les ép aux Thessaloniciens, 222-227.

                                                                                                (còn tiếp)
                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: