Wednesday, 11 December 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 7 câu 8-16

Chú giải:

Đoạn 7: 8-16

Hôn-nhân tuyệt-đối bất-khả-li

Hội thánh Công-giáo hiểu cả Mt 5: 32 như vậy – khoản trừ: thì thường hiểu về “separatio tori” – bây giờ: nhiều tác-giả hiểu theo những nố hôn-nhân theo cốt-nhục cấm trong Lv18 (nhiều tiếng fornication (porneia) theo nghĩa ‘hôn-nhân trái fép’ như (Cv 15: 20 29): Bonsirven, (cả Thệ-fản nữa như Balteweiser, P. Bonnard).

Đặc-ân của thánh Faolô: thánh Faolô: cốt để duy-trì đức tin của tín-hữu.

Vấn-đề khó-khăn là câu 14: về 2 vấn-đề:
a)    Người tín-hữu làm cho cả gia-đình được nên ‘thánh’
–không thể hiểu văn-bản về một sự thánh-thiện nào đó ‘in potentia’ (fiá ngoại trở lại và nhờ đó mà được nên thánh: vì động-từ perf.
–một sự thánh-thiện đích-thực, bên trong hầu thay thế cả thanh-tẩy nữa (Nhiều tác-giả Thệ-fản nhận như thế về trẻ con và chống lại việc rửa tội trẻ con). Như vậy: sự thánh-thiện được hiểu như một thứ ‘manna’ (khí linh-thiêng gì lan ra bằng đụng chạm thể xác).
-fải hơn kiểu nói fải đi với tiếng ‘akatharta’ (impure)/hagia 14b mà hiểu về một sự ‘thánh-thiện’ cho sự vật - :tín-hữu là ‘thánh’ vì thuộc về Dân của Thiên Chúa, Israel mới. Fiá ngoại trong liên-lạc vợ chồng không làm cho tín-hữu nên ô-uế (như có thể sợ như thế, chiếu theo 6: 16) nhưng ngược lại, liên-lạc với tín-hữu làm cho fía ngoại cũng thông-chia fần nào sự thánh-thiện của cộng-đoàn Dân Thiên Chúa – và
b) vấn-đề sự thánh-thiện của con cái và thanh-tẩy trẻ con (coi: RB 1949, 312-20 1951, 458s 1960, 145-147 1963, 308s
O.Cullmann, Le Baptême des enfants
J. Jeremias, Die Kindertaufe in der ersten vier Jarrhunderten.
Lumière et vie, No 27 (1956) 15-20 (303-308) (J.Duplacy)

Vấn-đề chú-giải 14b: fải loại đi kiểu chú-giải xưa muốn hiểu về những trẻ sẽ sinh ra khi tín-hữu ly-dị đi lấy người khác – và dư-luận sẽ coi như ‘ô-uế’: ngoại tình – hay những trẻ đã sinh ra trước ly-dị sẽ fải ở dưới quyền fiá ngoại mà không thể nên tín-hữu sau này.

Cũng không thể hiểu các trẻ đó đã chịu thanh-tẩy. Lý-luận của thánh Faolô sẽ không còn giá-trị gì nữa. Vậy ‘thánh’ cũng fải hiểu như a)

Còn về những trẻ đó có được thánh-hoá không nhờ thanh-tẩy đến đỗi không cần chịu thanh-tẩy nữa: không thể rút kết-luận từ câu này. Thực-hành: lối 200 chắc chắn việc thanh-tẩy trẻ con đã thành tục-lệ. Có lẽ chứng-chỉ lên đến cuối thế-kỷ thứ nhất. Và có ít tác-giả dựa vào Mc 10: 13-16 Mt 19: 13 để nhận rằng trong Tân-ước đã có ám-chỉ về Thanh-tẩy cho trẻ con.

                                                                                                (còn tiếp)
                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: