Wednesday, 28 April 2010

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR: Sách Thánh


Nhập đề:


Phong trào học hỏi Sách Thánh hiện đại.

Vấn đề Sách thánh: Những khó khăn

Lời Thiên Chúa.

Mầu nhiệm:

Đức Tin: Sách thánh là Lời thiên Chúa

Kinh nghiệm: Một loạt sách nhân loại.

I. SÁCH THÁNH: SÁCH NHÂN LOẠI


Ngoại diện: 1Sam 13/I Cv 141, 7, 45, 5-6.9-10.10-14…

Khó khăn về văn bản

Từ ngữ (tiếng Hipri, Hylạp)

Loại văn (tương tợ với các văn chương Sam)

Tác giả, cảnh huống

Nội dung: Nhiều điều không xác đáng:

1/ 103: 5; 58: 5-6)

2/Về lịch sử (So Jos 1-12 với Thẩm phán 1; 1Sam *: 12 với 1Sam 9-10; Mt 1-2/Lc 1-2…)

3/Luân lý thô thiển (stt 4: 15; 34: 25-31; Thẩm phán 8; Tlt 7; 2Sam 12: 8; 1Sam 21: 6; 2Sam 24: 1-10)

4/Đạo lý về Thiên Chúa: Thẩm phán 9: 23; 1Sam 26: 19; 2Sam 24a; 6, 7; Xht 7: 3; 9: 2; 10:20; 27.

Thần khí ác: Thẩm phán 9: 23; 1Sam 16: 14; 1Vua 22: 20-23.

Gây tội: Thẩm phán 14: 4; 2Sam 24: 1.

Trí ý tôn giáo thiếu thốn: báo oán (Cv 59, 109…)

II. SÁCH THÁNH LỚI THIÊN CHÚA


Tiên vàn mọi sự: CHỊU LẤY LỜI THIÊN CHÚA NHƯ THỰC SỰ THIÊN CHÚA BAN (chứ không phải như ta nghĩ thế nào là phải)

THIÊN CHÚA DÙNG LỚI NÓI CỦA NGƯỜI TA


Nhưng hơn thế: THIÊN CHÚA NÓI RA TRONG BIẾN CỐ LỊCH SỬ

Thí dụ: Xuất hành, Yêrusalem thất thủ…

Chung: Lịch sử dân Chúa (từ Abraham đến Yêsu)

Kinh thánh thu tích các chứng chỉ về sự kiện đó. Dõi theo lịch sử đó: Mặc khải tiến triển về mọi phương diện (đạo lý về Thiên Chúa, ơn cứu chuộc…) bày giải ý định Thiên Chúa rõ rang và phong phú hơn cả: đó là lời Thiên Chúa.

Nhưng để kết cấu nơi Chúa Yêsu: Lời sống động của Thiên Chúa (và nơi đây cũng không phải do tuyên ngôn mà là do SINH HOẠT để kết thúc nơi biến cố chung cục: VƯỢT QUA: Sách Tân ước:

Những nỗ lực của tín hữu tiên khởi để nhận định sự kiện Yêsu Nazareth.

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH TRONG LỊCH SỬ: HIỆN DIỆN TRONG THỜI GIAN. Đó là hiểu được những khuyết điểm:

-Không xác đáng về khoa hgọc (không có ý dạy về khoa học)

-Không xác đáng về lịch sử (khó hơn)

-Khuyết điểm đạo lý – luân lý – tôn giáo.

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

No comments: