Wednesday, 9 October 2013

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Thơ Thánh Phaolô thư I Corinthô Đọan 6 câu 15 đến 18

Câu 15-18a

Bởi đó fải lựa chọn giữa hai cách hợp-thông: hoặc với Thân-Mình Chúa Kitô và được nên một Thần-khí với Ngài – hoặc là với thân xác của gái dâm-dật (gái điếm đây chỉ bất cứ người đàn bà thông-dâm nào ngoài hôn-nhân) và trở nên xác thịt, một xác thịt với nó. Các câu này đặc-sắc về đạo-lý Mình Chúa Kitô. Theo thứ-tự các thư thì đây là lần đầu đạo-lý đó xuất-hiện. Đặc sắc về do–lai và tính-cách hiện-thực của đạo-lý. Do-lai: tín-hữu là chi-thể vì mình họ (thân-xác chỉ cả con người tín-hữu, nhưng làm nổi bật thực-hữu thể xác fải nhấn đến đang khi nói đến tội về xác thịt) được hợp-nhất với mình Chúa Kitô bởi thông-hợp với sự chết của Chúa để cứu-chuộc họ cùng với sự sống-lại của Ngài, mà họ đã có gì làm bảo-lĩnh rồi bởi có sự hiện-diện của Thần-Khí thánh-hoá họ (Rm 8: 11-23). Tính-cách hiện-thực: có một sự hợp-nhất rất thực, thực-hữu (chứ không fải chỉ luân-lý), vì có thể so-sánh và đối-chọi được với giao-hợp nam-nữ làm cho 2 thân xác nên một xác thịt. Thánh Faolô vạch ra sự khác-biệt nữa, tín-hữu ‘nên một Thần-khí’ với Chúa Kitô: là vì thân xác sống-lại của Ngài chính là căn-cứ do tự đó xuất ra quyền-năng linh-thiêng làm cho người ta được ơn fục-sinh và được sống. Tín-hữu hợp-nhất với Chúa thì được chịu lấy tự Ngài năng-lực của Thần-khí và cùng với Ngài mà trở nên một Thần-khí.

Câu 18:
Một câu khó cắt-nghĩa. Rất nhiều kiểu giải-thích.
Đại-khái các tác-giả hiểu :
-Thánh Faolô dùng tiếng ‘mọi tội’ theo một nghĩa tương-đối (tội người ta thường fạm trong cộng-đoàn Corinthô, hay người ta không bênh chữa bằng những nguỵ-biện thế này) – hoặc là kẻ tà-dâm thì có tội đối với chính thân-xác mình hơn.
-hoặc nhấn vào tính-cách ở trong thân-mình:
a) vì nơi các tội khác người ta cần đến dụng cụ nào bên ngoài, còn đây thì fạm đến chính thân-mình ngoài mục-đích Thiên Chúa đã chỉ-định.
b) hoặc nhấn mạnh vào liên-lạc thân mình với Chúa theo câu 13 trên.   
                                                                                                                                                (còn tiếp)

                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh thập-niên ’60))


No comments: