Monday, 21 November 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
VÀI ĐOẠN TIN MỪNG VỀ TÍNH CÁCH HIỆN ĐẠI CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

“Tiếng bởi trời”

Tiếng vang ra tự trời đã là một dấu chỉ thời cánh chung đã đến, vì đối với Do thái đuơng thời, từ lâu tiếng Thiên Chúa không còn nghe thấy trong Israel, phải chờ ngày Thiên Chúa can thiệp cuối cùng mới mong gặp lại.

Lời Kinh thánh trích ở đây lấy tự:

Tv 2: 7  Tấn phong một Mêsia thuộc nhà Đavít, thừa quyền Thiên Chúa như một vị Thiên tử để mưu phúc cả cho dân của Thiên Chúa.

Ys 42: 1  Tấn phong Ebed Yavê (Người Tôi tớ Yavê) vào sứ mạng tiên tri (một kiểu tiên tri khác thường), vì sứ mạng liên kết chặt chẽ với chính bản thân người Tôi tớ.

Việc dung hoà hai xuất xứ làm nên một quan niệm duy nhất và mới hẳn. Điều đó nói lên tính cách độc đáo của dung mạo Chúa Yêsu: Người chịu thanh tẩy đây giữa một dân tội lỗi là chính Đấng tái tạo của thời sau hết.

Lời tự trời xuống chứng thực rằng việc Thánh Thần hiện xuống trên Chúa Yêsu đã thành tựu lời Kinh thánh (tức là ý định của Thiên Chúa đã quan phòng để xảy đến vào thời đã định); nhưng lời Kinh thánh ám chỉ về Thánh Thần lại là lời tiên tri  *Ys 42: 1) kế theo ngay sau với lời tiếng tự trời trích lại đây:

Ys 42: 1: “Này là Tôi tớ của ta, mà Ta chống đỡ, Kẻ Ta đã chọn, mà hồn Ta sủng mộ, Ta đã đặt trên Ngài Thần khí của Ta, để Ngài đem lẽ phải đến cho muôn dân”.

Vậy tiếng tự trời chắc chắn ngụ ý đến sự tấn phong người Tôi tớ Yavê vào sứ vụ Tiên tri cánh chung (cho Israel và cả các dân ngoại). Sứ mạng của người Tôi tớ là đem “lẽ phải” (mishpat) đến cho muôn dân: tức là việc Thiên Chúa thi hành, những phán quyết của Thiên Chúa trong lịch sử. Mà phán quyết đó lại khoan hồng (ban bố năm toàn xá của Yavê, Ys 61: 1-2; coi Lc 4: 18t).

Và hơn nữa: Người Tôi Tớ chẳng những rao giảng lẽ phải của Yavê, nhưng còn dấn thân vào con đường đau khổ để đền thay cho hạng tội lỗi, Ngài đi vào thanh tẩy đẫm máu thay cho toàn dân để Hội thánh Israel mới sau này có thanh tẩy tìm trong sự chết của Chúa Yêsu, để được thông hưởng sự sống lại của Ngài (Rm 6: 3tt). Như vậy, cả một thần học được gói ghém trong mấy lời này: tước hiệu Con Thiên Chúa và dung mạo người tôi tớ hướng chúng ta đến mầu nhiệm Chết và Sống lại, nhưng lại ngang qua và nhân vì sứ mạng của một người Tôi tớ rao truyền “lẽ phải” (mishpat) của Thiên Chúa trong một thời đại xá không thể nào ngờ được, khác với những lời báo trước của Yoan Tẩy giả nói đến Đấng phán xét sẽ đến.  
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ)

No comments: