Monday, 28 November 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Kinh Thánh & Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐẤNG SÁNG LẬP:

Truyện Chúa Yêsu chịu cám dỗ  Mt 4: 1-11; Lc 4: 1-13

Xét về kiểu sắp đặt thứ tự: có khác giữa Mt và Lc. Chúng ta lấy trình thuật Mt mà cắt nghĩa (kiểu của Mt cựu trào hơn là của Lc). Trong thanh tẩy, hình ảnh Xuất hành của Israel ngang qua biển đỏ và sông Yorđan đã lộ ra một ý ngnĩa: Chúa Yêsu là Israel đích thực: Ngài cũng phải làm một công việc Vượt qua để vào Đất Thiên Chúa hứa. Nhưng trưóc khi vào Đất Thiên Chúa hứa, Israel phải ngang qua thời thử thách Thiên Chúa trong sự cứng tin của họ). Bây giờ đọc đến những lời đối đáp giữa Chúa Yêsu và quỉ cám dỗ, chúng ta thấy tuần tự diễn lại những bước sa ngã lỗi lầm của dân trong sa mạc:

Xh 16:  dân thử thách Thiên Chúa vì mê ăn (Israel kêu ca than trách vì phải đói): cám dỗ I trong Mt (lời Chúa Yêsu đáp Mt 4: 4/Tl 8: 3)

Xh 17:  dân chúng kêu ca vì khát. Dân thử thách Thiên Chúa. Tuy cách dân làm không có gì giống như kiểu quỉ bày cho Chúa Yêsu, nhưng chính trong dịp này mà Môsê đã nói lời Chúa Yêsu đáp lại với quỉ cám dỗ (Mt 4: 7/Tl 6: 16).

Xh 32: dân chúng thờ lạy bò vàng. Sự thờ quấy mà quỉ cám dỗ muốn kéo Chúa Yêsu vào để được quyền trên thiên hạ (lời đối đáp: Mt 4: 10/Tl 6: 13).

Các chước cám dỗ đó hằng diễn lại trong sứ vụ Chúa Yêsu: Do thái đòi dấu lạ/Chúa Yêsu kịch liệt khước từ những dấu lạ phô trương – Quyền lực ma quỉ vẫy vùng/Chúa Yêsu, Đấng mạnh hơn đánh bạt quyền lực ma quỉ trong sự vâng phục ý định Thiên Chúa – môn đồ và dân chúng ước mong vì Mêsia khỏi thẳng quyền năng/Chúa Yêsu ra công tẩy luyện cái hy vọng trần tục đó để hướng môn đồ đến quan niệm một Mêsia thống khổ vâng phục.
                                                                                                                                    (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR
(tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)

No comments: