Sunday, 13 November 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Kinh Thánh & Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
THÁI ĐỘ CỦA CHÚA YÊSU ĐỐI VỚI DÂN NGOẠI:

Họ sẽ vào Nước (Mt 8: 11; Mc 13: 10; 14: 9). Nhưng Chúa Yêsu lại không đi rao giảng cho dân ngoại (Mc 7: 24); Ngài từ chối nữa một cách minh bạch (Mt 15: 24; 10: 5-6). Thái độ đó có tính cách nghịch lý. Nhưng đó lại là điều đã có trong các lời tiên tri Ys 40: 55. Trước tác có tính cách khoáng đạt mở rộng hơn các sách khác Cựu Ước. Tiên tri báo trước dân ngoại sẽ được cứu rỗi; nhưng ơn cứu rỗi đó lại xuất hiện tại Sion, và thiên hạ phải kéo nhau đến đó mà lãnh chịu lấy, Chúa Yêsu vẫn dành quyền ưu tiên cho Israel, như thể một thuyền trưởng nam. Ngài chỉ rao giảng tại Phalệtin; nhưng các tông đồ sau Ngài mới đem Tin Mừng cho muôn dân. Phải ngang qua chết và sống lại, Chúa Yêsu mới lột bỏ những hạn chế thuộc về con người trong xác thịt mà Ngài đã đành lãnh nhận lấy tất cả mọi điều kiện.

Về tương lai của công việc Ngài, Chúa Yêsu có một ý hướng sáng suốt và chắc chắn. Ngài báo trước rõ rệt sứ mạng của các tông đồ, việc truyền giáo dân ngoại. Nhưng Ngài không ban cho họ những lời chỉ giáo cặn kẽ: không nói gì về Lề Luật, không chỉ định khu vực hoạt động, không ra hạn định lúc nào. Sách Công vụ các tông đồ cho ta thấy các tông đồ sẽ phải lãnh lấy đầy đủ trách nhiệm của họ: dưới sự thúc bách của hoàn cảnh, nhưng trong ơn soi sáng và dẫn dắt của Thánh Thần: vụ Stêphanô (Cv 6: 8; 8: 4), thiên triệu của thánh Phaolô (9: 1-30), truyện Cornêliô (Cv 19: 1; 11: 18), và nguyên tắc sẽ hoàn toàn công nhận tại Công đồng Giêrusalem (Cv 15). Đó là cách dẫn dắt của Thiên Chúa: không tiên báo từng chi tiết, không chỉ dạy từng điều, nhưng Thiên Chúa dùng biến cố thời gian mà bắt những kẻ đương cuộc quyết định, nhưng ngoài ánh sáng của Người dun dủi lòng người ta; Thiên Chúa kêu gọi sáng kiến của người ta, luôn luôn đặt họ trước sự hiện diện để họ đảm đương lấy trách nhiệm. Đó là một gương lạ lùng về sự dè dặt kính trọng sự tự do của những ai Người kêu gọi vào công việc của Người.
                                                                                                                                    (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR
(tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)

No comments: