Wednesday, 16 November 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)
VÀI ĐOẠN TIN MỪNG VỀ TÍNH CÁCH HIỆN ĐẠI CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

Truyện Chúa Yêsu chịu thanh tẩy
Mt 3: 13-17; Mc 1: 9-11; Lc 3: 21-22; Yn 1: 32-34. Trình thuật nói lên Giờ khai mạc thời Mêsia: đó là điều cốt yếu. Thanh tẩy của Chúa Yêsu cắm chặng một giai đoạn thánh sử. Những vấn đề liên hệ khác phải thẩm định theo hướng đó của trình thuật (như ý thức của Chúa Yêsu về tư cách Mêsia, địa vị Con Thiên Chúa của Ngài).

Mc 3: 14-15:
Mát-thêu dựa trên một lời của Chúa Yêsu để báo trước một chủ đề cốt yếu về liên lạc giữa Cựu Ước và Tân Ước: Chúa Yêsu đến để hoàn tất Luật Môsê:

“Làm trọn”:
Tiếng này đem về liên lạc giữa Cựu Ước và Tân Ước. Một đàng Chúa Yêsu phải phục tùng Giao ước cũ, tức là mạc khải của Thiên Chúa chấp chứa trong Cựu Ước; nhưng đàng khác, Chúa Yêsu vượt quá Giao ước cũ vô ngần: vì Cựu ước là một giai đoạn tạm thời trong cả một nhiệm cục phải tiến dần. Làm trọn tức là bảo tồn và biến đổi, cải thiện mà vẫn duy trì.

Công chính:
Tiếng này có thể chỉ các giới răn, những ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng trong Mátthêu, công chính tức là sự trọn lành của Đạo Chúa Kitô. Như thế, tiếng “công chính” ở đây chỉ sự công chính Giao ước cũ, như phác hoạ báo trước sự công chính của Giao ước mới.

Trời mở ra:
Hình ảnh này được dùng trong trình thuật thiên triệu của tiên tri Êzêkiel, và đã thành một công thức để tả mạc khải cánh chung. Điều giả thiết trước khi mở là: trời đất đóng kín với nhau – Thiên Chúa không còn đi lại gần gũi với dân của Người như xưa. Trời mở như vậy trước tiên là một đặc ân. Nhưng Mc 1: 10 nói “trời xé ra”, và hướng độc giả đến lời tiên tri Ys 63: 19.  Ys 63-64 là những đoạn tiên tri nói ra sự ngóng chờ thời cánh chung dưới hình ảnh một cuộc xuất hành). Như thế, trời mở ra tức là giờ khai mạc thời các tiên tri tiên báo thì bây giờ đã đến: Giao ước mới bắt đầu dưới quyền lực của Thần Khí: cho Chúa Yêsu và cho dân của Ngài – Thần khí  đáp xuống hình bồ câu.

Muốn hiểu thì phải nhớ rằng “bồ câu” là hình ảnh chỉ Israel trong văn chương của các rabbi, và Kinh thánh cũng có dùng đến (sách Diệu ca về thời Chúa Yêsu được hiểu theo nghĩa tượng trưng, những tiếng về người hôn thê được đem về Israel) – rồi các xuất xứ Kinh thánh như Kn 1: 2 (Thần Khí trên mặt nước khi tạo dựng trời đất), Tl 32: 11 (hình ảnh chim mẹ lo cho tổ chim non vẽ ra sự săn sóc của Thiên Chúa trên dân của Người). So sánh hết các ám chỉ đó, chúng ta hiểu rằng: thời hoạt động của Thần Khí để làm nên tạo thành mới, một dân của Thiên Chúa, một Israel mới đã khai mạc với Chúa Yêsu, Đấng thanh tẩy trong Thần Khí (tức là năng lực thánh hoá của Thiên Chúa được thi thố ra trong sứ mạng cứu chuộc của Chúa Yêsu).
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích giáo án lưu hành nội bộ)

No comments: