Sunday, 29 March 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: Thơ Thánh Phaolô 1Cor 15: câu 6 – 7/ 8-11/ 12-19

Câu 6-7:
Các lần hiện ra không thấy nói đến trong Tin Mừng.

Câu 8-11:
Biến-cố Đamát được liệt đồng-hàng dùng những việc Chúa hiện ra trước, tuy rằng xảy ra sau Thăng Thiên. Đây thánh Faolô dùng một Hapax trong Tân-Ước ‘ektrôma’. Bởi mạch-lạc (sau cùng…) nên có người hiểu ‘như kẻ sinh sau đẻ muộn’. Nhưng tiếng Hy-Lạp không có nghĩa đó bao giờ, luôn luôn là ‘trụy thai’, đứa con ‘sẩy lòng mẹ’, tiếng có ý nói đến tính-cách nghịch-thường của ơn kêu-gọi Faolô (và có lẽ Faolô lấy lại một đối-fương chế-nhạo, và nhận mình ‘bất-xứng’ và nói lên ‘ơn’ lạ-lùng của Thiên Chúa).

Câu 12-19
Liên-lạc chặt chẽ giữa sự Sống-lại của Chúa Yêsu và sự sống-lại của tín-hữu. Có ít người Corinthô không chối sự Sống-lại của tín-hữu. Thánh Faolô lấy fản-chứng bác lý (12-15), còn 16t là toát-yếu lặp lại.

Lý-luận:
1)    Nếu sự sống-lại, xét chung, là điều không thể có, thì không có lý gì lại coi sự sống-lại của Chúa Yêsu là thực. Giả-thiết sự giáng-sinh làm người chân-thật như mọi người.
2)    Nhưng nếu Chúa Yêsu không sống-lại, thì đức tin không căn-cứ. Lời rao giảng tha tội là chuyện hão. Một fản-chứng như vậy chỉ có hiệu-quả cho tín-hữu, vá nhất là những tín-hữu đã được Kinh-nghiệm ơn-huệ của Thánh-thần trong Hội thánh, như Côrinthô.
18-19 bổ-túc lý-luận đó: kết-luận tiêu-cực thực là thất-vọng, nhưng thế nào cũng fải kéo ra, nếu Chúa Yêsu đã không sống-lại: mọi sự đều hư-vô, người chết là hết, tiêu-diệt hẳn. Và tín-hữu trở nên những kẻ đáng thương-hại nhất: sống hi-sinh vì ảo-tưởng. Có khi có khí-fách anh-hùng để hành-thiện, đeo đuổi lý-tưởng; nhưng trong vô-nghĩa như thế, ai bảo được là không fải một thứ cuồng-tín thác-loạn (một thứ masochisme nào đó). Nên so-sánh với ‘đánh cuộc’ của Pascal. Hai lý-luận đứng trên những bình-diện khác nhau.


                                                                                                                        (còn tiếp)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Giảng-huấn thập-niên 1960’ phổ-biến nội-bộNo comments: