Friday, 30 May 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Chú giải Thơ Thánh Phaolô I Corinthô Đoạn 12 câu 31b và 13 câu 4 đến 7

Câu 4/ 4-7 Tả Agapè:
Khoan-dung (makrothumia): tức là sự kiên-nhẫn chịu-đựng những trái-nghịch bất công mà không nóng-nảy, tức-tối.
Nhân-hậu (Khrètptèa): sự nhân-từ hiền-hậu (hiền-lành dịu-ngọt lại thêm lễ-độ tự trong lòng mà ra).
Rồi đến một loạt đặc-tính tiêu-cực:
-ghen tuông (nhưng cũng có thể là bồng-bột nóng-nảy vì nhiệt-thành quá-độ, một thứ cuồng-tín)
-ba-hoa (một tiếng Hapax trong Tân-Ước: perperos): khoa-trương, tự quảng-cáo rùm beng, không khéo
-tự-mãn: hay làm fách, kiêu-hãnh chỉ biết có mình (trương-fình ra)

Câu 5: khiếm nhã: xử-thế không lịch-sự, lễ-độ, cử-chỉ vô giáo-dục
-ích-kỷ (từng chữ: tìm của/ích riêng mình)
-cáu-kỉnh (theo tính nóng-nảy, buông theo những quyết-định xốc-nổi)
-chấp-nhất sự dữ (để bụng những điều không fải kẻ khác làm cho mình do đó mà thù vặt hay thù lâu).

Câu 6/ cho thấy cảm-tình của người có Agapè
-lòng chân-thật: hay sự thật (Ga 5:7 IP 1:22), tức nguyên-tắc đời sống sự thật nói được là ‘luân-lý’. Bất công đáng lẽ đổi lại thì đặt công-chính. Nhưng dikaiosunè đã có một nghĩa thần-học đặc-biệt trong các thư Faolô, nên không thể dùng vào đây, chỗ nói về hạnh-kiểm.

Câu 7/ Từng chữ, thì fải dịch: bao-dung mọi sự, tin mọi sự…
Nhưng: trước tiên có ám-chỉ đến 3 nhân-đức đối thần.
Rồi nhất là: không lẽ thánh Faolô khuyên và chủ-trương Agapè fải tin bất cứ điều gì, trong khi Ngài luôn luôn nhấn đến fải biết biện-biệt thần-khí, coi chừng tiên-tri giả.

Vậy ‘panta’: accusative de relation ‘về mọi sự, trong mọi dịp…’
Agapè đem đến một mãnh-lực lạ-lùng để hoàn-tất công việc của các nhân-đức tin, cậy, chịu-đựng và cáng-đáng được những điều sức loài người không thể làm được.
                                                                                                                                                     (còn tiếp)
                                                                                     
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)

No comments: