Monday, 13 August 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Mối Phúc Thật cho những người bị bắy bớ.

Mối phúc thật này phải đặt vào giai đoạn cuối sự vụ của Chúa Yêsu: Ngài đã gặp chống đối; những kẻ làm đầu đã có những phương sách tàn nhẫn đối với những kẻ tin vào Chúa Yêsu. Về ý nghĩa thì phải kéo lại các đoạn như Mt 23: 29-36; Lc 11: 47-51. Lý do làm việc cấm cách bắt bớ trở thành “phúc lộc” là vì các điều đó phải chịu lấy “vì Ta” (vì Con Người): mối liên lạc đó là lẽ đích thật cho hạnh phúc của người chịu bắt bớ; do đó ta thấy rõ ràng hơn tư cách Mêsia của Chúa Yêsu, Mêsia siêu việt đến đỗi chịu bắt bớ vì Ngài là nguồn hạnh phúc. Bởi đó, môn đồ Ngài được liệt hàng cùng các tiên tri.
 (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: