Tuesday, 28 August 2012

Lm Nguyễn Thể HIện CSsR: KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁPĐức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?" ( Ga 6, 54a . 60 ).
Đó là một tình cảnh nghiêm trọng. Đức Giêsu ý thức về tính cách nghiêm trọng này, và Người đối diện với tình cảnh ở điểm chính yếu của nó. Tác giả Tin Mừng viết: “Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?” ( cc. 61 – 62 ).
Sở dĩ một số môn đồ coi giáo huấn của Đức Giêsu là điều chướng tai là vì họ hiểu cái chết của Người như là điểm chấm hết và như là một sự thất bại. Họ chưa biết phẩm chất của sự sống mà Đức Giêsu đang mang nơi mình và hứa sẽ ban cho họ nếu họ ăn thịt và uống máu Ngài. Họ chỉ chờ đợi một sự chiến thắng thế tạm. Trái lại, Đức Giêsu muốn họ hiểu rằng cái chết của Người không phải là dấu chấm hết. Chiều đi xuống của cái chết bao hàm cuộc đi lên của sự sống.
Trong Ga 10, 17tt. Đức Giêsu nói: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.  Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." Cái chết như vậy, là vinh quang của Ngài, bởi vì đó là cách diễn tả tuyệt hảo của tinh yêu. Các môn đồ cảm thấy vấp phạm vì cuộc “đi xuống” của Đức Giêsu, tức là vì cái chết của Người. Họ coi việc đồng hóa với Người trong cái chết ấy ( “ăn thịt và uống máu Người” ) là một đòi hỏi không thể chấp nhận được. Họ không hiểu hiệu quả và chân trời sự sống đích thực mà cái chết ấy mang lại.
Đức Giêsu nói tiếp: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” ( c. 63 ). Đức Giêsu đặt đối lập lý tưởng Mêsia của Người với lý tưởng Mêsia của các đồ đệ đã không chấp nhận đòi hỏi của Người. Thần Khí là sức mạnh của tình yêu do Chúa Cha ban ( 15, 26 ). Ngài là chính Thiên Chúa ( 4, 24 ), Ngài là Sự Sống và Ngài thông ban sự sống. Xác thịt thì trái lại. Đó là thực tại nhân loại không có sức mạnh và không có tình yêu.
Lời của Đức Giêsu là thần khí và là sự sống. Lời ấy đòi hỏi người ta hiến mình cho đến chết như chính Người sẽ thực hiện trên thập giá mà việc tách biệt Mình và Máu là hình ảnh diễn đạt. Chương trình mà Đức Giêsu đề nghị, và cũng là lệnh truyền làm nền tảng cho cộng đoàn mới, chính là đồng hóa các môn đệ với Người trong cái chết của Người. Việc “ăn thịt và uống máu Đức Giêsu” là sự thực hiện việc đồng hóa ấy. Chính trong bí tích Thánh Thể mà các đồ đệ đón nhận Thần Khí và diễn tả sự hiến mình của cộng đoàn và của các thành viên cho Thiên Chúa. “Xác thịt” không thần khí, vì thế, còn có nghĩa là sự thuộc về cộng đoàn cũng như sự tham dự vào tiệc Thánh Thể chỉ mang tính chất thuần túy bề ngoài, không bao hàm sự hiến mình cho tình yêu đối với nhân loại. “Xác thịt” như thế chẳng có ích gì.
Ngay trong lòng cộng đoàn các đồ đệ, vẫn có thể có những xác thịt không có Thần Khí. Vì thế Đức Giêsu nói: “Trong anh em có những kẻ không tin” ( c. 64a ) Đó là những người chỉ theo Chúa Giêsu hoàn toàn bề ngoài. Họ không mang lấy thần khí sự sống của Chúa Giêsu. Tác giả Tin Mừng còn giải thích rõ thêm: “Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người” ( c. 64b ) Đức Giêsu biết, ngay từ đầu, rằng có những kẻ không tin và có kẻ nộp Người, bởi lẽ Người tôn trọng tự do của từng cá nhân. Sự tuyển chọn của Người không giảm thiểu hay giới hạn sự tự do của mỗi môn đệ, cũng không miễn trừ cho họ khỏi những thách đố. Sự tuyển chọn của Đức Giêsu sẽ được ứng đáp tùy theo sự tự do của mỗi môn đệ.
Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Đức Giêsu loan báo nguyên tắc này trong bốn cách thức khác nhau: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi” ( 6, 37 ); “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” ( 6, 44 ); “...Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” ( 6, 45 ); “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. ( 6, 65 ).
Cả bốn kiểu nói đều làm nổi bật hoạt động của Chúa Cha được mô tả như sự trao phó ( 6, 37 ), lôi kéo ( 6, 44 ), dạy dỗ ( 6, 45 ) và ban cho ( 6, 65 ). Các hành động này có điểm đến là Chúa Giêsu và có đối tượng là con người. Kẻ nào đóng kín mình lại trước hoạt động của Thần Khí bằng cách cứ ở lại trong xác thịt, thì sẽ từ chối những ân huệ và hoạt động của Chúa Cha, và vì vậy, sẽ không thể đến với Chúa Giêsu. Đó chính là trường hợp của những môn đệ rút lui không còn đi với Đức Giêsu nữa ( c. 66 ).
“Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?" ( c. 67 ). Trong hoàn cảnh đau buồn, Đức Giêsu ngỏ lời với Nhóm Mười Hai và hỏi họ về chọn lựa của họ. Câu hỏi của Đức Giêsu chắc chắn đã gây phản ứng nơi Nhóm Mười Hai. Đại diện cho anh em, “Ông Simôn Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ( c. 68 ). Nhóm Mười Hai hiểu rằng ngoài Đức Giêsu, không có niềm hy vọng. Không có Người, sẽ chỉ có thất bại mà thôi.
Đáng chú ý là theo quan điểm của Nhóm Mười Hai mà ông Phêrô đang trình bày, thì không phải giáo thuyết của Đức Giêsu, hiểu theo nghĩa là một thực tại độc lập với con người của Ngài, là yếu tố đem lại sự sống. Chính bản thân Ngài là Sự Sống và là nguồn Sự Sống. Nhóm Mười Hai không dấn thân theo một hệ thống lý thuyết, mà là gắn bó đời mình với Đấng có lời ban Sự Sống.
Tiếp tục vai trò phát ngôn viên của cả nhóm, ông Phêrô nói tiếp: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa" ( c. 69 ). Chúng ta gặp ở đây hai động từ “tin” và “nhận biết”. Đối tượng của cả hai là Đức Giêsu – Đấng Thánh của Thiên Chúa,
Đức Giêsu được thánh hiến bằng Thánh Thần ( 1, 32 ) mà Thiên Chúa đã niêm ấn nơi Người ( 6, 27 ). Bởi vì dầu hiến thánh Đức Giêsu là chính Thánh Thần, nên Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, như ông Gioan đã công bố ( 1, 34 ). Người là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế gian. Người hoàn toàn sống nhờ Chúa Cha ( 6, 57 ) và thực hiện chương trình của Người ( 4, 34; 5, 30; 6, 38; 13, 3; 17, 18t ).
Gợi ý suy niệm:
1. Sở dĩ một số môn đồ coi giáo huấn của Đức Giêsu là điều chướng tai là vì họ hiểu cái chết của Người như là điểm chấm hết và như là một sự thất bại. Họ chưa biết phẩm chất của sự sống mà Đức Giêsu đang mang nơi mình và hứa sẽ ban cho họ nếu họ ăn thịt và uống máu Ngài. Họ chỉ chờ đợi một sự chiến thắng thế tạm.
2. “Xác thịt” không thần khí có thể chỉ sự thuộc về cộng đoàn và tham dự vào tiệc Thánh Thể nhưng hoàn toàn mang tính chất bề ngoài, không bao hàm sự hiến mình cho tình yêu đối với nhân loại. “Xác thịt” như thế chẳng có ích gì.
3. Ai đóng kín mình lại trước hoạt động của Thần Khí bằng cách cứ ở lại trong xác thịt, thì sẽ từ chối những ân huệ và hoạt động của Chúa Cha, và vì vậy, sẽ không thể đến với Chúa Giêsu.
4. Chính bản thân Đức Giêsu là Sự Sống và là nguồn Sự Sống. Nhóm Mười Hai không dấn thân theo một hệ thống lý thuyết, mà là gắn bó đời mình với Đấng có lời ban sự sống.
Lm. NGUYỄN THỂ HIỆN, DCCT


No comments: