Friday, 10 August 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Người nghèo trong Kinh thánh
Tại sao nghèo khó lại là địa vị đặc ân đối với Nước Thiên Chúa?

Lời chúc phúc trong Cựu Ước và trong đạo Do thái là những lời cầu chúc, ước nguyện. Còn những lời chúc phúc của Chúa Yêsu là “tuyên bố, hứa”: Nước Trời được tuyên bố ra cho những kẻ nghèo khó như là “sở hữu” của họ. Nhưng làm sao Chúa Yêsu lại có thể tuyên bố như thế? Đó là tính cách mạc khải của Chúa Yêsu về chính mình Ngài, về sứ mạng của Ngài. Ngài có tư cách đặc biệt Thiên Chúa ban để nói lên được rằng: Phúc cho những kẻ nghèo khó… là vì Ngài mới nói được rằng: “Thần Khí Chúa ở trên Ta, vì Yavê đã xức dầu cho Ta, Người đã sai Ta mang Tin Mừng cho kẻ nghèo khó, ràng rịt những tâm hồn bị nghiền tán, báo cho kẻ tù tội được ân xá, cho người cấm cố được tự do, loan báo năm hồng ân do bởi Yavê (Ys 61: 1-3): Thực sự hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Sách thánh đó” (Lc 4: 21) vì Đấng mang Tin Mừng tự Thiên Chúa đã đến. Số phận hẩm hiu của những kẻ xấu số, nhờ Sứ giả Tin Mừng, và do tự ý định của Thiên Chúa, bây giờ đã được đảo ngược lại: từ nay họ có một “lẽ sống”, không xây dựng trên những bảo đảm trần gian, hay nơi mình họ, nhưng là trên ý định tác phúc của Thiên Chúa: Chúa Yêsu mạc khải quyền lực Tiên tri cánh chung của Ngài ra. Ngài rao giảng Nước Thiên Chúa hứa, Nước đó cho người ta. Nước Thiên Chúa, trong dân Israel, là một cái gì người ta tin là sẽ đến, và là một kỳ công (kỳ công cuối cùng) của Thiên Chúa. Bây giờ đây Nước Thiên Chúa được hứa, được tuyên bố cho người này người khác: trong chính lời tuyên bố đó, Nước Thiên Chúa đã nên có hiệu lực cho người được chịu lấy lời tuyên bố:

-Kẻ ưu sầu được an ủi: sự an ủi đó được hứa và tuyên bố là của họ. Sự an ủi đó có hiệu lực ngay lúc Chúa Yêsu tuyên bố ra cho họ.
-Kẻ đói khát được no nê: Nước Thiên Chúa đến cho họ Tiệc Thiên Chúa dọn cho họ trong nhà của Người. Chứng thực ở đâu cho giá trị lời tuyên bố? Không ở đâu khác ngoài lời của Đấng tuyên bố. Ảo tưởng thì sao? Dĩ nhiên rồi, cho những ai không tin! Bởi đó Chúa Yêsu khai mạc bằng lời: “Thời buổi đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã gần bên rồi, hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1: 15). Bởi đó mối phúc thật cho người nghèo khó không thể viện lý do nào khác ngoài lời mạc khải báo:

-Thành tựu nơi Chúa Yêsu lời tiên tri về Mêsia hứa cho người nghèo khó.
-Ý định của Thiên Chúa: phản ứng của Thiên Chúa trước tình cảnh của thế gian: phản ứng đem đến một sự đảo ngược các giá trị của người đời.

Muốn cằn nhằn gạn hỏi lý lẽ? Không có câu trả lời nào khác ngoài lời của ông chủ vườn nho trả công cuối ngày: “Há tôi lại không được phép làm như tôi muốn trong công việc nhà tôi ư? Hay bạn đâm ghen vì tôi ở tốt lành?” (Mt 20: 15)
                                                                                                                                                (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: